IV.ÚS 1777/22 – poskytnutí delší lhůty k odstranění vad dovolání / III.ÚS 1847/22 – řízení o náhradě nemajetkové újmy za zpožděný let / IV.ÚS 1132/22 – předvídatelnost soudních rozhodnutí.

ÚS: Poskytnutí delší lhůty k odstranění vad dovolání

 

Nepřihlédl-li Nejvyšší soud k tomu, že soud prvního stupně ve výzvě k doplnění dovolání poskytl dovolateli lhůtu delší, než stanoví zákon, a proto dovolání předložené v takto určené lhůtě meritorně neprojednal, porušil tím jeho právo na přístup k soudu a právo na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky, ze kterého plyne legitimní očekávání dovolatele, že dovolání bude „projednatelné“, bude-li postupovat podle takového pokynu.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 1777/22, ze dne 15. 11. 2022)

 

 

ÚS: Řízení o náhradě nemajetkové újmy za zpožděný let

 

I když jde o věc bagatelní, není možno odhlížet od existující judikatury, včetně nálezových rozhodnutí Ústavního soudu, jelikož zákonem stanovená částka nemůže být absolutní či jedinou mezní hranicí pro připuštění ústavněprávního přezkumu ve výjimečných případech zásadních pochybení orgánů veřejné moci s důsledky pro samotnou esenci určitého ústavně zaručeného základního práva i u bagatelních věcí. Ani u těchto věcí totiž nelze slevit ze základních principů, na nichž je založen řádný proces.


Vyšel-li obvodní soud při prokazování, zda došlo k naplnění podmínek pro vznik odpovědnosti leteckého dopravce za zpoždění letu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, pouze ze záznamu doby příletu letadla v elektronickém evidenčním datovém systému AIMS, který předložil letecký dopravce, a na jeho základě soud dovodil, že nárok stěžovatele není důvodný, aniž byl veden závěrem nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2226/21, podle něhož nemá soud opomenout jako důkaz i sdělení letiště o době přistání letadla a čas odletu a příletu závazně pro dopravce stanovený v jeho rezervaci, odporuje postup soudu smyslu a účelu nařízení, spočívajícím v ochraně cestujících jako slabší smluvní strany. Není důvod, aby bylo postupováno v nyní posuzované věci odchylně, zvláště bez vysvětlení, z jakého důvodu soud k nálezové judikatuře nepřihlédl (srov. nejnověji nález ze dne 25. 10. 2022 sp. zn. I. ÚS 1768/22).


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky III.ÚS 1847/22, ze dne 31. 10. 2022)

 

 

ÚS: Předvídatelnost soudních rozhodnutí

 

Rozhodne-li obecný soud v rozporu s ustáleným právním názorem na otázku, na níž spočívá rozhodnutí ve věci samé, aniž na odklon od něj reaguje v odůvodnění svého rozhodnutí, poruší čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod; o hrubé porušení práva na soudní ochranu a rovnosti účastníků řízení jde zejména tehdy, dovolávala-li se takového právního názoru strana žalující a jde-li pouze o jednostupňové rozhodování určité typové věci, kdy je úplný přezkum co do právních otázek v opravných řízeních vyloučen.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 1132/22, ze dne 15. 11. 2022)