IV. ÚS 2404/21 – k právu na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.

K právu na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem

 

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, usnesení Městského soudu v Praze, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 a rozsudku Nejvyššího soudu, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem zaručené v čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

 

Právní věta:

 

Ø    Správní řízení a navazující soudní řízení je třeba z ústavněprávního hlediska považovat za řízení jediné. Rozhoduje-li obecný soud podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod o zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou nesprávným úředním postupem, přihlédne při stanovení celkové délky řízení, ve kterém mělo dojít k porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, rovněž k délce správního řízení, které soudnímu řízení předcházelo.

 

Text 9 stránkového kasačního nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 22.02. 2022 spisové značky IV. ÚS 2404/21 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2022/9._tyden/IV._US_2404_21_an.pdf