IV. ÚS 3200/20 – k podmínkám vydání obecného předběžného opatření podle § 76 o.s.ř. v situaci, kdy má být vydáno zvláštní předběžné opatření podle § 459 odst. (1) a § 460 z.ř.s.

K podmínkám vydání obecného předběžného opatření podle § 76 o.s.ř. v situaci, kdy má být vydáno zvláštní  předběžné opatření podle § 459 odst. (1) a § 460  z.ř.s.    

 

 

Právní věta:

 

Ø    Rozhodne-li soud obecným předběžným opatřením podle § 76 a násl. občanského soudního řádu i za situace, kdy jsou naplněny podmínky pro vydání předběžného opatření podle § 452 zákona č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních, aniž jsou však dodrženy kogentní podmínky pro vydání takového zvláštního předběžného opatření podle § 459 odst. 1 a § 460 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních, jde o procesní postup neslučitelný s ústavními kautelami řízení ve věcech péče o dítě a zasahující práva dotčeného rodiče na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s právem dítěte podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.

 

Text 13 stránkového nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV. ÚS 3200/20 vyhlášeného dne 04.02. 2021 v 10:00 hodin je k dispozici  níže uvedeného linku: 

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/IV._US_3200_20_an.pdf