IV. ÚS 3389/20 – k povinnosti soudu odůvodnit rozhodnutí o upuštění od výkonu zbytku trestu za současného vyhoštění.

K povinnosti soudu odůvodnit rozhodnutí o upuštění od výkonu zbytku trestu za současného vyhoštění.

 

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

 

Krajský soud v Plzni svým ústavní stížností napadeným rozhodnutím zamítl stěžovatelovu žádost o upuštění od výkonu zbytku trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Městského soudu v Praze v trvání dvanácti a půl roku za současného uložení trestu vyhoštění na dobu neurčitou. Usnesení krajského soudu nebylo odůvodněno, a to s odkazem na § 136 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (trestní řád).

 

Stěžovatel namítá, že z napadeného rozhodnutí nelze seznat, jak se soud s argumenty stěžovatele ve prospěch jím podané žádosti vypořádal. Podle tvrzení stěžovatele v ní přitom bylo uvedeno několik relevantních důvodů pro její vyhovění. Bez poskytnutí náležitého odůvodnění stěžovatel neví, zda má jeho stížnost nějaké nedostatky, případně co může do budoucna zlepšit, aby jí mohlo být příště vyhověno. Postup krajského soudu je podle stěžovatelova názoru v rozporu se závěry nálezu ze dne 1. 4. 2019 sp. zn. II. ÚS 3302/18.

 

Právní věta:

 

Ø    V právním státě, založeném podle čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky na úctě k právům a svobodám člověka a občana, nemůže být ten, který se obrací na soud v souladu s požadavky čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vystaven zásahu do svých práv a svobod, aniž by to bylo – bez výslovně zákonem stanovené výjimky – odůvodněno. Vznášíli proto žadatel relevantní argumenty odůvodňující upuštění od výkonu zbytku trestu za současného vyhoštění podle § 327 odst. 1 písm. b) trestního řádu, soud se s nimi musí – byť stručně – vypořádat a žadateli je sdělit. To platí tím spíše, rozhoduje-li obecný soud v neveřejném zasedání, a žadatel se tak nemohl důvody zamítnutí jeho žádosti seznámit ani při ústním jednání, kterýžto postup by mohl požadavku na dostatečné odůvodnění učinit zadost, byla-li přitom poskytnuta stěžovateli možnost, aby se případně proti takovým důvodům mohl procesně bránit.

 

Text 4 stránkového kasačního nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 23.03. 2021 spisové značky IV. ÚS 3389/20 vyhlášený dne 29.03. 2021 v 7:30 hodin je k dispozici z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/13._tyden/IV._US_3389_20_an.pdf