Metodické stanovisko MInisterstva spravedlnosti ČR k exekucím vyklizením bez náhrady.

Metodické stanovisko k exekucím vyklizením bez náhrady

 

Vyklizení je způsobem exekuce na nepeněžité plnění, k němuž je přistoupeno, ukládá-li exekuční titul povinnému vyklidit nemovitou věc, stavbu, byt nebo místnost. Vyklizení bytu je formou výkonu rozhodnutí, která velmi citelně zasahuje do soukromí a vlastnictví povinných, tedy do základních práv zaručených články 7 a 11 Listiny základních práv a svobod. Tato práva mohou být omezena jen v případech a způsobem stanoveným zákonem.

 

Ministerstvo spravedlnosti považuje za žádoucí vybrané aspekty této problematiky upřesnit a shrnout v tomto ohledu správnou praxi tak, aby při provádění exekuce vyklizením exekutor postupoval důstojně, citlivě a s maximální mírou respektu k osobě či osobám obývajícím vyklizovanou nemovitou věc a k jejich majetku

 

Ministerstvo se bude publikovaným metodickým stanoviskem řídit při své dohledové činnosti, tj. při vyřizování stížností na postup soudních exekutorů a při kontrolách exekutorských úřadů. Zároveň bude dále rozšiřovat metodickou činnost na další aktuální problémy exekučního práva.

 

Text 11 stránkového stanoviska Ministerstva spravedlnosti ve formátu PDF je k dispozici v příloze.