Návrh zákona o hromadném řízení je v mezirezortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona o hromadném řízení je v mezirezortním připomínkovém řízení

 

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o hromadném řízení. Ministerstvo tím tak plní závazek, který vyplývá z Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022 a kterým se podmiňuje čerpání prostředků v rámci Národního plánu obnovy.

 

V návaznosti na tento úkol Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh předpisu, jehož cílem je transponovat do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů.

 

Směrnice o zástupných žalobách ukládá členským státům přijetí kolektivního soudního řízení za účelem zlepšení vymáhání práv spotřebitelů.

 

V dnešní době často dochází k situacím, kdy z jedné protiprávní činnosti je zasažena větší skupina osob. V procesním světě se musí soudy s jednotlivými případy vypořádat v samostatných řízeních, tj. o každém jednotlivém právu poškozeného se musí vést samostatné řízení, je nezbytné opakovaně se zabývat stejnými otázkami či provádět dokazování.

 

Cílem návrhu zákona o hromadném řízení je umožnit spojení těchto řízení do jednoho, čímž se uspoří náklady státu i účastníků řízení. Dojde tak ke zrychlení, zjednodušení a v neposlední řadě ke zlevnění celého soudního řízení.

 

Návrh je omezen pouze na spotřebitelské spory. Z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že 84 % spotřebitelů by hromadné řízení přivítalo.

 

Předkládaný návrh zákona sleduje následující cíle:

 

  • Na straně jedné je to snaha zavést procesní nástroj, který zefektivní projednávání většího počtu stejných či obdobných nároků, čímž přispěje k odbřemenění soudů.
  • Dále je jeho snahou posílení ochrany práv spotřebitelů tak, aby mohli svá práva ve sporech s nepoctivými podnikateli vymáhat efektivně a levně. Návrh by mohl pomoci např. v boji proti tzv. šmejdům.
  • Konečně je cílem zajistit jednotu soudního rozhodování ve stejných věcech, což se pozitivně projeví na důvěře v českou justici.
  • Tím, že spotřebitelé dostanou možnost svá práva účelně vymoci, dojde též k narovnání hospodářského prostředí ve prospěch poctivých podnikatelů.

 

Důležitým prvkem předloženého zákona je maximální snaha o zabránění možnému zneužití vůči poctivým podnikatelům. Návrh zákona tak obsahuje celou řadu pojistek a opatření, které by měly tomuto riziku zabránit.

 

V Evropské unii má obdobnou úpravu již 20 členských států a podle dostupných informací se velice osvědčila. Návrh zákona odpovídá evropským trendům a dále též unijní iniciativě promítající se do směrnice o zástupných žalobách. Návrh zákona sleduje stejné cíle i principy jako evropská směrnice.

 

Odkaz na návrh zákona o hromadném řízení:

https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCMALVTYM/

 

Odkaz na návrh doprovodného zákona:

https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCMAM6BED/