Pl. ÚS-st. 57/22 – stanovisko pléna Ústavního soudu ve věci plošného zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů obcí a krajů.

Stanovisko pléna Ústavního soudu ve věci plošného zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů obcí a krajů

 

Plénum Ústavního soudu přijalo stanovisko, kterým se odchyluje od právního názoru IV. senátu Ústavního soudu vysloveného v nálezu ze dne 18. října 2022 sp. zn. IV. ÚS 579/22 (tisková zpráva je dostupná z tohoto linku: https://www.usoud.cz/aktualne/ministerstvo-spravedlnosti-nemelo-po-zrusujicim-nalezu-ustavniho-soudu-pokracovat-v-plosnem-zverejnovani-majetkovych-priznani-zastupitelu-obci-a-krajua text 18 stránkového kasačního nálezu je dostupný z tohoto linku: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2022/IV._US_579_22_an.pdf) ve věci plošného zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů obcí a krajů.

 

Stanovisko plénum přijalo na návrh II. senátu Ústavního soudu podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci jeho právního názoru pro řízení vedené pod sp. zn. II. ÚS 1877/22.

 

I. Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17, vyhlášený pod č. 149/2020 Sb., kterým byl zrušen § 14b odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění účinném od 30. června 2018 (dále jen „zákon o střetu zájmů“), a jehož vykonatelnost byla podle čl. 89 odst. 1 Ústavy České republiky a § 70 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 48/2002 Sb., stanovena uplynutím dne 31. prosince 2020, neměl za následek nezákonnost postupu Ministerstva spravedlnosti, které jako správce registru oznámení v období od vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů do dne jeho vykonatelnosti dále umožňovalo podle § 13 odst. 3 věty první a druhé zákona o střetu zájmů každému bezplatně nahlížet do registru oznámení prostřednictvím veřejné datové sítě bez předchozí žádosti v rozsahu stanoveném uvedeným zrušeným ustanovením.

 

II. Samotné umožnění nahlížení do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů v období do 31. prosince 2020 způsobem podle § 13 odst. 3 věty první a druhé zákona o střetu zájmů, tedy bezplatně prostřednictvím veřejné datové sítě bez předchozí žádosti v rozsahu stanoveném v § 14b odst. 1 písm. a) až c) zákona o střetu zájmů, nezakládá právo těchto veřejných funkcionářů vůči státu na náhradu nemateriální újmy způsobené nesprávným úředním postupem ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 160/2006 Sb.

 

K výroku stanoviska pléna uplatnili odlišná stanoviska soudci Josef Fiala, Vladimír Sládeček a Radovan Suchánek, k jeho odůvodnění uplatnil odlišné stanovisko soudce Jan Filip.

 

Text 26 stránkového stanoviska pléna Ústavního soudu ČR ze dne 29.11. 2022 spisové značky Pl. ÚS-st. 57/22 (včetně odlišných stanovisek soudců) je dostupný z níže uvedeného linku: 

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2022/Pl-st-57-22_stanovisko_plena_vc._disentu-_an.pdf