[ÚHOS]: Pokuta za maření místního šetření uložená společností Beryko s. r. o.

Pokuta za maření místního šetření

 

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zastavil správní řízení se společností Beryko s. r. o. o rozkladu proti pokutě za maření místního šetření, protože rozklad byl vzat zpět. Prvostupňové rozhodnutí s pokutou ve výši 22,5 milionu korun tedy nabylo právní moci.

 

Pokuta byla uložena za nesoučinnost při šetření na místě, které Úřad prováděl na počátku loňského roku v obchodních prostorách společnosti Beryko kvůli podezření na protisoutěžní jednání při distribuci a prodeji výrobků značky Xiaomi v České republice. V průběhu šetření jeden z jednatelů společnosti odmítl inspektorům Úřadu předat a zpřístupnit svůj mobilní telefon, druhý jednatel pak předal k prověření mobilní telefon a notebook, u nichž však došlo ke smazání, resp. změně obsahu těchto zařízení. Dále došlo ke skrytému smazání velké části obsahu pracovní e-mailové schránky jednoho ze zaměstnanců společnosti Beryko, a ani po výzvě nebyly inspektorům Úřadu zpřístupněny zálohy pracovních e-mailových schránek pracovníků společnosti Beryko.

 

Šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitelů je klíčovým nástrojem Úřadu při odhalování zakázaných, zejména kartelových, dohod. Soutěžitel Beryko v celém průběhu místního šetření vědomě a cíleně činil řadu kroků, aby šetření Úřadu zhatil, nebo výrazně ztížil, a to přes opakovaná poučení o následcích takového jednání.

 

Při ukládání pokuty Úřad zohlednil, že se jednalo o úmyslně obstrukční jednání vedené záměrem neumožnit řádné prověření obchodních záznamů. Jeho závažnost navíc výrazně zvýšila skutečnost, že vycházelo přímo od jednatelů a společníků šetřeného soutěžitele. Maximální výše sankce za tento typ přestupku může dosahovat až 1 % z obratu pachatele, v daném případě se pohybuje téměř na této hranici.

 

Zdroj:

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/3505-pokuta-za-mareni-mistniho-setreni-pro-beryko-je-pravomocna.html