Vol 7/2022 [Karel Diviš] Vol 9/2022 [Karel Janeček] Vol 16/2022 [Denisa Rohanová] – volební senát dnes rozhodl o posledních třech návrzích ve věci registrace kandidátních listin pro lednovou volbu prezidenta republiky.

Volební senát dnes rozhodl o posledních třech návrzích ve věci registrace kandidátních listin pro lednovou volbu prezidenta republiky

 

Návrhu kandidáta Karla Diviše a navrhovatele Tomáše Klvani soud vyhověl. Usnesením sp. zn. Vol 7/2022 zrušil rozhodnutí Ministerstva vnitra, které odmítlo registraci kandidátní listiny Karla Diviše, a soud sám jeho kandidátní listinu pro volbu prezidenta republiky zaregistroval.

 

Karlu Divišovi stačilo k úspěchu zpochybnit vyřazení nejméně 33 občanů z těch, kteří podepsali petici na podporu jeho kandidatury a kteří byli ministerstvem vylosováni ke kontrole a následně ministerstvem neuznáni. Soud dospěl vlastní kontrolou v evidencích občanů k závěru, že ministerstvo skutečně vyřadilo nesprávně minimálně 34 záznamů. Průměrná zjištěná chybovost se tak uplatněním zákonného mechanismu snížila natolik, že bylo nutno učinit závěr, že kandidátní listina Karla Diviše byla podpořena minimálně 50 007 občany. Ústavou a zákonem stanovená podmínka minimální podpory 50 tisíc občany tak byla splněna. Dalšími námitkami se tak již soud zabývat nemusel, nemusel ani kontrolovat správnost vyřazení dalších občanů z petice.

 

Naopak v případě Karla Janečka bylo třeba zvrátit závěr o vyřazení minimálně 542 občanů z kontrolních vzorků. Soud nakonec přistoupil ke kontrole všech ministerstvem neuznaných záznamů v peticích. Takových bylo 5 618, z toho 5 283 z důvodu, že podle ministerstva občan nebyl nalezen nebo že uvedl nesprávné údaje. Důkladnou a časově a personálně náročnou kontrolou, probíhající až do dnešních ranních hodin před závěrečnou poradou senátu se podařilo dohledat a ztotožnit 523 občanů, k dosažení hranice 542 potřebných tak 19 chybělo. Výsledná zjištěná chybovost v kontrolních vzorcích promítnutá do celé petice tak vedla k závěru, že kandidátní listina Karla Janečka byla podpořena jen 49920 občany, což je pod Ústavou vyžadovaným počtem minimálně 50 000. Proto soud jeho návrh na zrušení rozhodnutí Ministerstva vnitra o odmítnutí registrace jeho kandidátní listiny zamítl (usnesení sp. zn. Vol 9/2022).

 

Na straně jedné je zjištěná chybovost ministerstva závažná, na straně druhé soud při zkoumání petic narazil na množství zcela nezpůsobilých petičních archů. „Při sběru podpisů navrhovatele si vyplňující osoby údaje zjevně vymýšlely, a na arších jsou tak ‚podepsány‘ neexistující osoby. Pokud navrhovatel opakovaně poukazuje na statistické nemožnosti, pak jistě také není statisticky možné, aby nešlo ztotožnit ani jednu osobu na celém petičním archu. Takových archů se v petici navrhovatele nacházejí desítky.“ uvedl soud v rozhodnutí.

 

Zjištěná chybovost v petici na podporu navrhovatelovy kandidatury byla i tak velmi vysoká. Soud také odmítl všechny ostatní navrhovatelovy argumenty. Závěr ministerstva o odmítnutí kandidátní listiny tak obstál.

 

Soudce zpravodaj Ivo Pospíšil nicméně poznamenal, že „systém sběru podpisů občanů a následné kontroly ze strany ministerstva se může omezit nikoliv na snahu získat a prokázat skutečnou občanskou podporu kandidáta, nýbrž jen obstarat co nejvíce přesných osobních údajů o občanech – ber kde ber. Lze pochybovat o tom, že stávající pojetí celé procedury je s to naplnit rčení, podle něhož jsou volby jedním ze svátků demokracie„. Takový systém může totiž mít efekt přesně opačný: místo oslavy demokracie prohlubovat deziluzi části společnosti, posilovat nedůvěru v politický a ústavní systém, a napomáhat tak růstu radikálních, extremistických a antisystémových názorů a postojů.„.

 

Odlišné stanovisko části odůvodnění uplatnili soudci Tomáš Langášek, Pavel Molek a Michaela Bejčková.

 

Konečně ve věci registrace kandidátní listiny Denisy Rohanové volební senát usnesením sp. zn. Vol 16/2022 vyhověl návrhu senátorů, kteří do volby nominovali jako kandidáta Marka Hilšera a rozhodnutí Ministerstva vnitra o její registraci zrušil.

 

Soud dospěl k závěru, že podání kandidátní listiny před vyhlášením voleb nemůže vyvolat žádné právní účinky, neboť jde o úkon učiněný mimo právní režim pro něj určený.

 

Nadcházející volba prezidenta republiky byla vyhlášena 1. července 2022. Kandidátní listina Denisy Rohanové podaná někdejšími poslanci loni v říjnu v době, kdy jim mandát skončil, protože se ve volbách vůbec nedostali do Poslanecké sněmovny, byla právně neúčinná. Ministerstvo ji nemělo uchovávat do registračního řízení, to nebylo vůbec zahájeno, ministerstvo o ní nemělo vůbec rozhodovat, natož kandidátní listinu paní Rohanové pro volbu registrovat. Adekvátní reakcí na pokus podat takovou kandidátní listinu by byl dopis podatelům, že se k ní nepřihlíží a že ji mohou podat řádně, až bude volba prezidenta republiky předsedou Senátu Parlamentu vyhlášena.

 

To, že Ústava a zákon vyžadují pro nominaci parlamentního kandidáta předepsaný počet poslanců či senátorů, předpokládá, že jde o poslance a senátory, kteří jsou aktuálně ve funkci, kteří se opírají o aktuální politickou legitimitu„Poslanci a senátoři navrhující určitého kandidáta na prezidenta republiky totiž reprezentují určité hodnotové, názorové a morální postoje. To, jaké hodnoty, názory a postoje reprezentovali dřívější poslanci a senátoři, pokud je nevtělili do přijatých zákonů, již nemůže být relevantní; jejich dnešní politická legitimita je nulová“, stojí v odůvodnění usnesení koncipovaném soudcem zpravodajem Ivo Pospíšilem.

 

Ti, kterým mandát dávno zanikl, nemají pro nynější volbu prezidenta republiky legitimitu žádnou, stejně jako ti současní poslanci nemají žádnou legitimitu a právo navrhovat kandidáty na prezidenta republiky pro volbu za pět, deset či dvacet let.“ dodal k tomu předseda senátu Tomáš Langášek.

 

Text usnesení 11 stránkového zrušujícího a registračního usnesení ze dne 13.12. 2022 spisové značky Vol 7/2022  [Karel Diviš] je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.nssoud.cz/modalni-obsah/rozhodovaci-cinnost/rozhodnuti-359604?cHash=6607695f4be63baf8c1277f5625d32a5

 

Text usnesení 28 stránkového zamítavého usnesení ze dne 13.12. 2022 spisové značky Vol 9/2022 [Karel Janeček] je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.nssoud.cz/modalni-obsah/rozhodovaci-cinnost/rozhodnuti-359603?cHash=30d81e49cf4d9fffe8e3f725b78a2da2

  

Text usnesení 10 stránkového zrušujícího usnesení ze dne 13.12. 2022 spisové značky Vol 16/2022 [Denisa Rohanová] je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.nssoud.cz/modalni-obsah/rozhodovaci-cinnost/rozhodnuti-359602?cHash=5720d1a2c154b4f96f073020a3176dfd

 

Nejvyšší správní soud obdržel celkem 13 podání týkajících se ochrany ve věci registrace kandidátní listiny.