Výtky za nesplnění oznamovací povinnosti soudců podle zákona o střetu zájmů za rok 2019.

Výtky za nesplnění oznamovací povinnosti soudců

 

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy udělil třinácti soudcům, působícím u českých soudů, výtku za nesplnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 

Nejvyšší soud je na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců České republiky a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních.

 

Soudci, kteří byli ve výkonu funkce ke dni 1. ledna 2020, byli povinni podat tzv. průběžné oznámení za období výkonu funkce v kalendářním roce 2019, a to ve lhůtě nejpozději do 30. června 2020. Toto oznámení zahrnovalo informace o vykonávaných činnostech, nově nabytém majetku a příjmech za kalendářní rok 2019 a informace o výši existujících a dosud nesplacených závazků k 31. prosinci 2019.

 

Z celkového počtu 2 998 soudců ve výkonu funkce, zapsaných k 1. lednu 2020 Ministerstvem spravedlnosti do Centrálního registru oznámení, se zákonná povinnost podat průběžné oznámení za rok 2019 vztahovala na 2 997 soudců (jeden soudce zemřel před uplynutím lhůty pro podání).

 

Průběžné oznámení za rok 2019 nakonec podalo 2 996 soudců, neučinil tak jeden soudce, který byl dlouhodobě nemocný a v letošním roce následně ukončil výkon funkce. Dvacet šest soudců přitom podalo oznámení po zákonem stanovené lhůtě, tj. po 30. červnu 2020. U těchto soudců zvažoval předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., v každém individuálním případě možnost udělení výtky. Zohlednil přitom především zdravotní a osobní důvody, které některým soudcům znemožnily splnit jejich povinnost včas. Všichni tito soudci byli současně předsedou Nejvyššího soudu upozorněni na potřebu plnit svoji zákonnou oznamovací povinnost v předepsané lhůtě, neboť porušení této povinnosti může naplňovat znaky kárného provinění. Mezi soudci, kteří podali oznámení po zákonné lhůtě, byl mj. jeden soudce, který již ukončil výkon funkce.

 

Výtka podle § 88a, zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, byla nakonec předsedou Nejvyššího soudu udělena třinácti soudcům, a to za nesplnění povinnosti podat průběžné oznámení za rok 2019 v zákonem stanovené lhůtě.

 

Ve srovnání s rokem 2019 došlo tedy loni k mírnému snížení počtu průběžných oznámení podaných po zákonem stanovené lhůtě z třiceti jedna na dvacet šest. Meziročně však vzrostl počet udělených výtek za porušení zákona o střetu zájmů, a to z osmi na třináct. Přestože Nejvyšší soud informuje soudce opakovaně o jejich zákonné oznamovací povinnosti před lhůtou pro podání průběžného oznámení a současně jim pomáhá formou osobních, e-mailových a telefonických konzultací, i tak u některých soudců dochází k opakovanému porušení zákonem stanovené lhůty pro podání oznámení, za které je jim předsedou Nejvyššího soudu udělena výtka či může být případně podán návrh na zahájení kárného řízení.

 

Podle zákona o střetu zájmů zahájilo v roce 2020 výkon funkce 78 soudců, kteří měli povinnost podat tzv. vstupní oznámení. Všichni tak řádně učinili.

 

Oznamovací povinnost v souvislosti s ukončením výkonu funkce v roce 2020 vznikla u 75 soudců, kteří svá tzv. výstupní oznámení podali.

 

Průběžné oznámení za období výkonu funkce v kalendářním roce 2020 bude podáváno ve lhůtě nejpozději do 30. června 2021.

 

Zdroj::

 

https://nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Predseda_Nejvyssiho_soudu_Petr_Angyalossy_udelil_trinacti_soudcum__pusobicim_u_ceskych_soudu__vytku_za_nesplneni_oznamovaci_povinnosti_podle_zakona_c__159_2006_Sb___o_stretu_zajmu~?open&lng=CZ