30 Cdo 4703/2018 – náhrada nemajetkové újmy za v pořadí již druhé nezákonné trestní stíhání / 21 Cdo 1798/2020 – zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou pracovním úrazem.

judikatura

Náhrada nemajetkové újmy za v pořadí již druhé nezákonné trestní stíhání   Skutečnost, že vůči poškozenému je krátce po skončení jednoho nezákonného trestního stíhání zahájeno další nezákonné trestní stíhání, je způsobilá projevit se na jeho subjektivním prožívání útrap odlišným způsobem, než by tomu bylo v případě jediného nezákonného trestního stíhání. Obecně však nelze určit, že […]

Read more >

20 Cdo 2299/2020 – postup exekutora po smrti povinného, je-li postižen majetek manželky / 20 Cdo 1961/2020 – exekuční prodej nemovité věci po zrušení spoluvlastnictví.

judikatura

Postup exekutora po smrti povinného, je-li postižen majetek manželky [exekuci lze nadále vést jen ve vztahu k bývalé manželce povinného, a ohledně majetkových hodnot, které do doby smrti povinného již byly exekučně postiženy]     Zemře-li povinný bez procesního nástupce (zde pozůstalostní řízení bylo zastaveno pro nedostatek majetku na straně povinného) a v době smrti […]

Read more >

Pl.ÚS 33/16 – národní zdravotnický informační systém

judikatura

ÚS: Národní zdravotnický informační systém   Právní úpravou Národního zdravotnického informačního systému obsaženou v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, se díky sledování způsobu, rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče naplňuje ústavně zaručené právo každého na ochranu zdraví podle čl. 31 věty první Listiny základních práv a svobod. Tato právní úprava není postavena na […]

Read more >

[COVID-19]: SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ČR ze dne 10.12. 2020 o opravě tiskové chyby v usnesení vlády ČR ze dne 10.12. 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.

judikatura

Částka 216 – rozeslána dne 10. prosince 2020 SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.   V bodě II. má bod 2 správněznít:„2. v boděII.11 písmeno e) zní: „e) zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k […]

Read more >

[COVID-19]: Usnesení vlády ČR č. 1294 [prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 23.12. 2020] a č. 1295 [změna krizových opatření – prodloužení do 23.12. 2020 do 23:59 hodin].

judikatura

Usnesení vlády ČR č. 1294 a č. 1295, která byla vyhlášena pod č. 521/2020 Sb. [o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 23.12. 2020] a 511/2020 Sb. [změna krizových opatření – prodloužení do 23.12. 2020 do 23:59 hodin].       CASTKA-215-USNESENI-vlady-CR-c.-521-a-c.-522-2020-Sb.-UV-c.-1294-a-1295.pdf

Read more >

33 Cdo 272/2020 – nepojmenovaná smluvní klauzule utvrzující dluh / 21 Cdo 543/2020 – krácení fakultativní složky mzdy ve výpovědní době / 21 Cdo 991/2019 – okamžité zrušení pracovního poměru pro útok na majetek zaměstnavatele.

judikatura

Nepojmenovaná smluvní klauzule utvrzující dluh   Ujednají-li si strany, že dlužník zaplatí věřiteli určitou částku pro případ, že nastane skutečnost, která nepředstavuje porušení smluvní povinnosti dlužníka, nepůjde o smluvní pokutu, nýbrž – podle okolností – o ujednání o odstupném, případně o ujednání nepojmenované smluvní klauzule utvrzující dluh. (podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 33 Cdo […]

Read more >

[COVID-19]: Usnesení vlády ČR č. 1290 až č. 1292, která byla vyhlášena pod č. 509/2020 Sb. až 511/2020 Sb. (krizová opatření od 09.12. do 12.12. 2020).

judikatura

Usnesení vlády ČR č. 1290 až č. 1292, která byla vyhlášena pod č. 509/2020 Sb. až 511/2020 Sb. (krizová opatření od 09.12. do 12.12. 2020):   511.  usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření [hromadné akce, kultura, sport, rekreace a fitness, alkohol, obchod a služby], 512.  usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření […]

Read more >

Vyhlášky k znalecké a tlumočnické činnosti účinné ode dne 01.01. 2021.

judikatura

V částce 207 Sbírky zákonů 2020 byly publikovány vyhlášky číslo:   503. vyhláška o výkonu znalecké činnosti, 504. vyhláška o znalečném, 505. vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví, 506. vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti, […]

Read more >

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR č. 509/2020 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021.

judikatura

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR č. 509/2020 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021, publikované v částce 208 Sbírky zákonů 2020. SDELENI-MZ-CR-c.-509-2020-Sb.-antigenni-slozeni-ockovacich-latek-pro-ockovani-pro-rok-2021.pdf

Read more >

29 NSČR 100/2019 – kvantitativní podmínka přípustnosti reorganizace / 27 Cdo 4129/2018 – ručení státního podniku za dluhy, které přešly v důsledku odštěpení.

judikatura

Kvantitativní podmínka přípustnosti reorganizace   Doslovné znění § 316 odst. 4 insolvenčního zákona [„Reorganizace je přípustná, jestliže celkový roční úhrn čistého obratu dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 50 000 000 Kč, nebo zaměstnává-li dlužník nejméně 50 zaměstnanců v pracovním poměru; ustanovení odstavce 3 tím není […]

Read more >