Vítejte v poctivé advokátní kanceláři

ADVOKACII CHÁPEME JAKO POSLÁNÍ

Naším prvořadým posláním je chránit zájmy a oprávněné nároky každého klienta, poskytovat mu profesionální zázemí a jistotu, že vše co děláme, jde tím správným směrem. Právní pomoc je poskytována na odborné úrovni, pečlivě, komplexně a v co nejkratší možné době a to především tak, aby byly naplněny i ty nejnáročnější požadavky klientů a byly vytvořeny podmínky pro nejlepší výkon jejich činnosti či pro řešení jejich problémů. Při poskytování právních služeb zachováváme individuální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti. Přitom vždy klademe důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci.

ak-vrana.cz

ORIENTUJEME SE NA VÝSLEDEK

Advokát musí být dobrým znalcem práva. Protože klientův právní problém má zpravidla další pozadí, jež vyplývá ze života a životní situace, musí být advokát mimo to i dobrým psychologem, ekonomem, detektivem, řečníkem..

Advokáta, jenž takové požadavky splňuje, uvádí ve svém díle Karel Květ: „ Žádám na svém advokátu opak toho, co Cicero požaduje na svém řečníku, což jest výmluvnost na prvém místě a pak jistá znalost práva: neboť já pravím obráceně, že advokát musí být zvláště obeznalý v právu i v praxi a průměrně výmluvný, spíše dialektik než rétor, spíše muž zběhlý ve věcech a úsudku, než muž velikých a dlouhých řečí.“.

NAŠE CÍLE:

  • Vytváření a prosazování nových pohledů do judikatury
  • Usilujeme vždy o spravedlivý proces
  • Práce s kvalitními materiály
  • Aktivní podíl na tvorbě legislativy
  • Budování stálé klientely

motto

„Iustitia nemini neganda…“
Spravedlnost nemá být nikomu odepřena (upírána)