IV.ÚS 1163/21 – řádné zjištění okamžiku doručení stížnosti v trestním řízení.

Posted

ÚS: Řádné zjištění okamžiku doručení stížnosti v trestním řízení   Ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, upravující podávání a doručování stížností, jsou konkretizací kautel ústavně zaručeného základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 36 odst. 4 Listiny základních práv […]

II.ÚS 1889/19 – odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky / I.ÚS 2331/19 – odměna exekutora za exekuci pohledávky z úvěrové smlouvy / III.ÚS 871/21 – právo vyjádřit se k návrhu na přiznání odkladného účinku.

Posted

ÚS: Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky   I. Konkurenční doložka je obecně přípustným prostředkem smluvního omezení základních práv zaměstnance, jenž – ač má synallagmatickou povahu – slouží primárně k ochraně práv a zájmů zaměstnavatele. Naopak v zájmu zaměstnance zásadně je, aby konkurenční doložkou vázán nebyl, neboť se jedná o institut smluvního práva, který jej po […]

10 As 36/2021 – ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI OBCHVATU MIKULOVA SE MOHL ÚČASTNIT I SPOLEK Z RAKOUSKA.

Posted

ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI OBCHVATU MIKULOVA SE MOHL ÚČASTNIT I SPOLEK Z RAKOUSKA   Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Ředitelství silnic a dálnic týkající se rychlostní silnice R52, konkrétně výstavby obchvatu města Mikulov. Potvrdil tak závěr Krajského soudu v Ostravě, podle kterého měly správní orgány v předchozím územním řízení rozhodnout o účastenství […]

8 Ao 16/2021 – NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD KONSTATOVAL NEZÁKONNOST OPATŘENÍ, KTERÉ SE TÝKALO STŘEDNÍCH ŠKOL [NEPŘEHLĚDNĚTE: důvod, pro který NSS nepřiznal úspěšné navrhovatelce právo na náhradu nákladů řízení].

Posted

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD KONSTATOVAL NEZÁKONNOST OPATŘENÍ, KTERÉ SE TÝKALO STŘEDNÍCH ŠKOL   Nejvyšší správní soud dne 23.06. 2021  na návrh žákyně střední školy vyslovil, že mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 5. 2021, čj. MZDR 14600/2021-10/MIN/KAN, bylo v části čl. I bodu 3 v rozporu se zákonem. V této části opatření plošně omezovalo provoz středních a vyšších odborných škol […]

22 Cdo 2957/2020 – vydržení práva ke vkladu na vkladní knížce / 21 Cdo 898/2020 – skutkový stav pro rozhodování v řízení o určení neplatnosti veřejné dražby.

Posted

Vydržení práva ke vkladu na vkladní knížce   Podle § 988 odst. 1 o. z. [„(1) Držet lze právo, které lze právním jednáním převést na jiného a které připouští trvalý nebo opakovaný výkon. … (2) Osobní právo není předmětem držby ani vydržení. Kdo však vykonává osobní právo poctivě, je oprávněn své domnělé právo vykonávat a […]

25 Cdo 373/2021 – prominutí zmeškání lhůty ve smyslu § 2 odst. 1 lex covid / 20 Cdo 2432/2020 – k účinkům spojeným s uznáním cizozemského rozhodnutí.

Posted

Prominutí zmeškání lhůty ve smyslu § 2 odst. 1 lex covid [tj. zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu]   Ustanovení § 2 odst. 1 lex […]

21 Cdo 2114/2019 – jednání za zaměstnavatele (podnikatele) osobou bez zástupčího oprávnění / 30 Cdo 611/2020 – souhlas s umístěním a provedením stavby, kolaudační souhlas.

Posted

Jednání za zaměstnavatele (podnikatele) osobou bez zástupčího oprávnění   I. Překročí–li zástupčí oprávnění osoba jednající za zaměstnavatele (podnikatele) podle ustanovení § 430 odst. 1 o. z. [„Pověří-li podnikatel někoho při provozu obchodního závodu určitou činností, zastupuje tato osoba podnikatele ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází.“], zavazuje právní jednání zastoupeného, pokud překročení […]

III. ÚS 688/21 – k povinnosti řádného odůvodnění rozhodnutí o podmínečném propuštění z výkonu trestu.

Posted

K povinnosti řádného odůvodnění rozhodnutí o podmínečném propuštění z výkonu trestu   III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Městského soudu v Praze, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatele na soudní ochranu zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.   Stěžovatel byl stíhán za rozsáhlou majetkovou […]

III. ÚS 2269/20 – porušení blokace majetku v restitučním řízení.

Posted

Porušení blokace majetku v restitučním řízení   III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) zamítl ústavní stížnost obchodní společnosti KERAIN, a. s., neboť neshledal, že by rozhodnutími obecných soudů byla porušena základní práva stěžovatelky.   V řízení před obecnými soudy se Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou (v tomto řízení první vedlejší účastník) domáhal prostřednictvím žaloby […]

27 Cdo 1873/2019 – k povaze akcionářské dohody a jejímu výkladu podle obchodního zákoníku + k zákazu udělovat pokyny týkající se obchodního vedení podle obchodního zákoníku.

Posted

K povaze akcionářské dohody a jejímu výkladu podle obchodního zákoníku   I. Akcionářská dohoda upravuje vztahy mezi akcionáři (společníky akciové společnosti), související s jejich účastí ve společnosti. Řídí se (v poměrech projednávané věci) třetí částí obchodního zákoníku a při jejím výkladu je třeba postupovat podle § 266 obch. zák. II. Případná dohoda akcionářů, jíž by […]