IV. ÚS 2042/19 – k výkonu cizozemského rozhodnutí podle exekučního řádu vs. soudní cestou, k povinnosti exekučního soudu položit Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku.

judikatura

K výkonu cizozemského rozhodnutí podle exekučního řádu vs. soudní cestou, k povinnosti exekučního soudu položit Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku.   Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc   Okresní soud v Znojmě dne 5. 9. 2018 v exekuční věci stěžovatelky (jako oprávněné) proti vedlejší účastnici (jako povinné) pověřil soudního exekutora vedením exekuce k vymožení […]

Read more >

IV. ÚS 3418/18 – k zásadě subsidiarity řízení, k zákazu retroaktivity, námitce extrémního rozporu v rozhodnutí obecného soudu, a k prolomení zásady kontradiktornosti trestního řízení.

judikatura

K zásadě subsidiarity řízení, k zákazu retroaktivity, námitce extrémního rozporu v rozhodnutí obecného soudu, a k prolomení zásady kontradiktornosti trestního řízení.   Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.   Stěžovatelka byla rozsudkem Krajského soudu v Brně uznána vinnou ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve stadiu pokusu. Toho se dle krajského soudu dopustila, stručně řečeno, […]

Read more >

21 Cdo 631/2019 – seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby / 28 Cdo 2902/2020 – určení organizační složky státu příslušné k hospodaření s pozemky.

judikatura

Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby   Rozvržení pracovní doby je výlučným právem zaměstnavatele; z tohoto pravidla zákon stanoví některé výjimky. Zaměstnavatel je povinen rozvrh týdenní pracovní doby vypracovat písemně. Na konkrétních podmínkách zaměstnavatele bude záležet, zda rozvrh týdenní pracovní doby učiní součástí pracovního řádu, jiného vnitřního předpisu nebo písemného pokynu, zda pracovní […]

Read more >

8 Ao 1/2021 [COVID-19]: Nejvyšší správní soud konstatoval nezákonnost jednoho z opatření Ministerstva zdravotnictví.

judikatura

Nejvyšší správní soud konstatoval nezákonnost jednoho z opatření Ministerstva zdravotnictví   Nejvyšší správní soud dne 14.04. 2021 na návrh Nezávislých Odborů Teva Czech Industries a jedné zaměstnankyně Teva Czech Industries s.r.o. prohlásil, že opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, bylo v rozporu se zákonem. Uvedené opatření ukládalo zaměstnancům, […]

Read more >

Cpjn 202/2020 – určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti / 24 Cdo 1679/2020 – popření otcovství domnělým biologickým otcem.

judikatura

Popření otcovství domnělým biologickým otcem   Právní úprava nepřiznává putativnímu otci aktivní legitimaci k popření otcovství manžela matky. Ani za okolností daných v projednávané věci, spočívajících v tom, že matka byla v rozvodovém řízení, v době těhotenství žila s domnělým biologickým otcem, a žila s ním ještě i po několik měsíců po porodu, než vzala […]

Read more >

III. ÚS 4092/19 – zachování funkčnosti areálu jako překážka vydání nemovitosti v restituci.

judikatura

Zachování funkčnosti areálu jako překážka vydání nemovitosti v restituci Právní věty:   Ø    Institucionálně garantovaná možnost účastníků řízení návrhy a námitkami účinně participovat na soudním procesu, patří mezi elementární pravidla soudního řešení sporů. Rozhodující soud není povinen provést všechny navržené důkazy, avšak musí o vznesených návrzích rozhodnout, a pokud účastníky řízení vzneseným důkazním návrhům nevyhoví, […]

Read more >

I.ÚS 2890/20 – náklady řízení v případě více nalézacích řízení / I.ÚS 3174/20 – odmítnutí předběžného opatření pro nesložení jistoty / II.ÚS 3285/19 – náležité odůvodnění v případě restituce pozemků.

judikatura

ÚS: Náklady řízení v případě více nalézacích řízení   V případech, kdy v jedné věci proběhlo více nalézacích řízení, jsou obecné soudy při rozhodování o náhradě nákladů řízení povinny přihlédnout k tomu, zda a jak se předmět řízení původně vymezený žalobou anebo jinými procesními úkony v jeho průběhu změnil a podle toho také posuzovat míru […]

Read more >

II.ÚS 1250/20 – přednost výkladu, jenž nevede k neplatnosti smlouvy / I.ÚS 4012/18 – k účelnosti účastníkem vynaložených nákladů řízení / III.ÚS 107/21 – upuštění od výkonu trestu za současného vyhoštění.

judikatura

ÚS: Přednost výkladu, jenž nevede k neplatnosti smlouvy   V oblasti soukromého práva má být každému co nejvíce umožněno konat v souladu s vlastními zájmy, čemuž ze strany státu odpovídá nutnost respektovat ústavní zásady, chránící zejména smluvní svobodu, a to i pro její společenskou a hospodářskou funkci. Účastníci soukromoprávních vztahů se musí s důvěrou spolehnout […]

Read more >

I.ÚS 3962/18 – k pravomoci exekučního soudu zastavit exekuci v případě nezpůsobilého exekučního titulu [rozhodčí nález].

judikatura

K pravomoci exekučního soudu zastavit exekuci v případě nezpůsobilého exekučního titulu [rozhodčí nález].   Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř     Okresní soud v Litoměřicích nařídil exekuci na stěžovatelku ve prospěch vedlejší účastnice řízení, společnosti PROFICREDIT Czech, a.s., a to dle exekučního titulu – rozhodčího nálezu ze dne 12. 10. 2016. Exekuce byla nařízena pro […]

Read more >

IV. ÚS 3524/20 – promlčení trestní odpovědnosti rozhodnutí o nepředání odsouzeného k výkonu trestu do dožadujícího státu, ani následnému zahájení řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí v České republice.

judikatura

Promlčení trestní odpovědnosti rozhodnutí o nepředání odsouzeného k výkonu trestu do dožadujícího státu, ani následnému zahájení řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí v České republice.   Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.     Městský soud v Praze rozhodl o návrhu Městského státního zastupitelství v Praze na předání stěžovatele k výkonu trestu odnětí […]

Read more >