23 Cdo 1343/2022 – škoda vzniklá na převzaté věci při provádění díla / 33 Cdo 646/2022 – výjimka, schválení a předchozí souhlas podle § 44 odst. (1) zákona o majetku státu.

Škoda vzniklá na převzaté věci při provádění díla

 

Odkaz obsažený v ustanovení § 2598 odst. 2 věty první o. z. (tj. pravidla o skladování) se uplatní jen v souvislosti s vedlejší smluvní povinností zhotovitele opatrovat věc, kterou převzal za účelem provedení díla. Odpovědnost zhotovitele podle § 2598 odst. 2 věta první o. z. tak dopadá jen na případy, kdy škoda na převzaté věci vznikla při jejím opatrování; na škodu vzniklou na převzaté věci při provádění díla se toto ustanovení nevztahuje.


Posuzoval-li odvolací soud odpovědnost zhotovitelky za škodu na vozidle objednatele, která vznikla v souvislosti s prováděním díla (spočívajícího v diagnostice vozidla) během zkušební jízdy uskutečněné za účelem zjištění závady, podle § 2598 odst. 2 věta první o. z., aplikoval nesprávný právní předpis a jeho rozhodnutí nemůže obstát.


Při řešení otázky, který předpis hmotného práva má být aplikován, přichází v úvahu ustanovení § 2944 o. z., podle něhož platí, že každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku, nahradí její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak. Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi toto ustanovení dosud nevyložil; bude na odvolacím soudu, aby toto ustanovení v dalším řízení vyložil.


V zájmu hospodárnosti řízení považuje Nejvyšší soud za vhodné poznamenat, že § 2944 o. z. přebírá takřka totožně znějící ustanovení § 421 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., které vycházelo z ustanovení § 237 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 1991. To stanovilo, že socialistická organizace odpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věci, kterou k provedení služby od občana převzala, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Podle důvodové zprávy sledoval socialistický zákonodárce širokým vymezením odpovědnosti socialistické organizace účel zvýšit ochranu práv občanů za řádné uspokojování jejich potřeb.


Je zřejmé, že úprava, jejíž dikce byla převzata ustanovením § 2944 o. z., byla přijata ve zcela jiných společensko-ekonomických poměrech a v kontextu právního řádu založeného na zásadně odlišných hodnotách. Tuto skutečnost je třeba vzít na zřetel a pokusit se o takový výklad ustanovení § 2944 o. z., který by co nejlépe odpovídal skutečnosti, že tu zdaleka již nejde o služby poskytované socialistickými organizacemi v systému společenského vlastnictví výrobních prostředků, a vyhověl požadavkům zakotveným v § 2 o. z. Tutéž skutečnost je třeba zohlednit též při úvaze o využitelnosti dobové judikatury.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 23 Cdo 1343/2022, ze dne 22. 8. 2023)

 

 

Výjimka, schválení a předchozí souhlas podle § 44 odst. (1) zákona o majetku státu

 

I když § 44 odst. 1 zákona o majetku státu po novele provedené zákonem č. 51/2016 Sb. s účinností od 1. 3. 2016 již expressis verbis nestanoví, že na rozhodování o udělení výjimky, schválení nebo předchozí souhlas se nevztahují předpisy o správním řízení a učiněná rozhodnutí nepodléhají přezkoumání soudem, tato pravidla platí ze své věcné podstaty stále.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 33 Cdo 646/2022, ze dne 31. 8. 2023)