20 Cdo 588/2022 – doručování rozsudku, jehož nedílnou součástí je geometrický plán / 22 Cdo 2855/2020 – pravomoc soudu ve sporu o vypořádání majetkových vztahů manželů.

Doručování rozsudku, jehož nedílnou součástí je geometrický plán

 

Rozsudek, jehož nedílnou součástí je geometrický plán vyhotovený v listinné podobě, nelze doručovat prostřednictví veřejné datové sítě do datové schránky. Pokud nedošlo k doručení stejnopisu rozsudku včetně jeho nedílné součásti v podobě geometrického plánu vyhotoveného v listinné podobě již při jednání či jiném soudním úkonu, jedinou možností, jak tuto písemnost účinně doručit, je využít služby doručujícího orgánu, nebo prostřednictvím účastníka řízení či jeho zástupce, neboť geometrický plán, který je součástí rozhodnutí a je vyhotoven jako originál v listinné podobě, nelze konvertovat do elektronické podoby, a to z důvodu nemožnosti dosáhnout shody ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů [„Konverzí se rozumí … a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“) způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen doložka), …“]. V takovém případě proto nelze uvažovat ani o uplatnění materiální funkce doručení.

 

(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 20 Cdo 588/2022, ze dne 13. 4. 2022)

 

 

Pravomoc soudu ve sporu o vypořádání majetkových vztahů manželů

 

Pokud má být v řízení o vypořádání majetkových vztahů bývalých manželů s mezinárodním prvkem stanovena mezinárodní pravomoc soudu na základě čl. 25 odst. 5 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, jež byla publikována vyhláškou ministerstva zahraničních věcí č. 95/1983 Sb. („Smlouva„), ve spojení s čl. 25 odst. 1 Smlouvy [„(1) Osobní a majetkové vztahy manželů se řídí právním řádem smluvní strany, na jejímž území mají společné bydliště. … (2) Má-li jeden z manželů bydliště na území jedné smluvní strany a druhý na území druhé smluvní strany a mají-li přitom oba manželé stejné státní občanství, řídí se jejich osobní a majetkové vztahy právním řádem té smluvní strany, jejímiž občany jsou. … (3) Je-li jeden z manželů občanem jedné smluvní strany a druhý druhé smluvní strany a má-li jeden z nich bydliště na území jedné a druhý na území druhé smluvní strany, řídí se jejich osobní a majetkové vztahy právním řádem smluvní strany, na jejímž území měli své poslední společné bydliště. … (4) Neměli-li manželé, na něž se vztahuje ustanovení odstavce 3, společné bydliště na území žádné ze smluvních stran, použije se právního řádu smluvní strany, jejímuž soudu byl podán návrh. … (5) K řízení o osobních a majetkových vztazích manželů je dána pravomoc orgánů smluvní strany, jejíž právní řád má být použit podle odstavců 1, 2 a 3. V případě uvedeném v odstavci 4 je dána pravomoc soudů obou smluvních stran.“]  podle společného bydliště manželů, je nutno posoudit otázku společného bydliště účastníků řízení jakožto bývalých manželů ke dni zániku jejich společných majetkových vztahů, tedy (v posuzované věci) ke dni zániku jejich manželství.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 22 Cdo 2855/2020, ze dne 9. 3. 2022)

 

Poznámka:      Smlouvaje i nadále platná a účinná, s účinností od 08.11. 2022 pozbyla platnosti ve vztahu k Ukrajině, a to na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech, publikovanou pod č. 123/2002 Sb.m.s.