21 Cdo 2664/2022 – ustanovení opatrovníka v případě obstrukčního chování účastníka řízení / 29 ICdo 71/2021 – vyjádření posouzení předběžné otázky formou výroku rozsudku.

Ustanovení opatrovníka v případě obstrukčního chování účastníka řízení

 

Účastníku řízení, který je o probíhajícím řízení informován a se soudem komunikuje, avšak součinnost s ním je vyloučena, neboť soudu odmítá sdělit místo svého pobytu (které se soudu nepodařilo zjistit ani provedeným šetřením) a není zde ani jiná adresa, na kterou mu mohou být doručovány písemnosti, může být ustanoven opatrovník podle ustanovení § 29 odst. (3) o. s. ř. [„Pokud neučiní jiná opatření, může předseda senátu ustanovit opatrovníka také neznámým dědicům zůstavitele, nebyl-li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců, účastníku, jehož pobyt není znám, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat.“], neboť nemůže sám plnohodnotně procesně v řízení vystupovat.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 21 Cdo 2664/2022, ze dne 30. 9. 2022)

 

 

Vyjádření posouzení předběžné otázky formou výroku rozsudku

 

Posouzení předběžné otázky nemůže být v žádném případě vyjádřeno formou výroku, nýbrž se může projevit jen ve způsobu rozhodnutí o návrhu ve věci samé a může být uvedeno jen v důvodech rozhodnutí.


Tím, že insolvenční soud učinil součástí výroku rozsudku, jímž zamítl odpůrčí žalobu, kterou se insolvenční správkyně domáhala určení neúčinnosti kupní smlouvy, i důvod zamítnutí („neboť toto jednání je neplatné„), tedy nepřípustně (též v rozporu s ustanovením § 153 odst. 2 o. s. ř. [Soud může překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se domáhají, jen tehdy, jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky.“]) zahrnul do výroku i posouzení předběžné otázky; tím řízení zatížil vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu senátní značky 29 ICdo 71/2021, ze dne 15. 9. 2022)