7 As 9/2021 – hotel může zakázat vstup dětí do 15 let.

Hotel může zakázat vstup dětí do 15 let

 

Nejvyšší správní soud dne 08.06. 2022 potvrdil, že provozovatel hotelu může zakázat vstup dětem do 15 let, pokud pro to má legitimní důvody, jedná transparentně a odpovídá to jeho obchodnímu modelu.

 

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost České obchodní inspekce (jako žalované) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci v případu domnělé diskriminace na základě věku ze strany hotelu poskytujícího služby wellness.

 

V posuzovaném případě Česká obchodní inspekce uložila provozovateli wellness hotelu s nudistickou zónou pokutu za to, že neumožňoval ve svém zařízení pobyt dětem mladším patnácti let (v katalogu s cenami ubytování bylo uvedeno: „Pro váš klid a pohodu neumožňujeme pobyt dětem mladším 15-ti let„). Provozovatel hotelu poukazoval na to, že smyslem sporného opatření je v souladu s obchodním modelem a povahou poskytovaných služeb zajistit hotelovým hostům klidné a tiché prostředí, které jim umožní ničím nerušenou relaxaci. Česká obchodní inspekce připustila, že provozovatel sledoval sporným opatřením legitimní cíl. Paušální vyloučení všech osob mladších patnácti let z ubytovacích služeb však podle ní nepředstavovalo přiměřený prostředek k jeho dosažení.

 

NSS ve shodě s krajským soudem konstatoval, že v jednání daného provozovatele nelze spatřovat porušení zákazu diskriminace. Toto jednání totiž nenaplnilo znaky skutkové podstaty přestupku podle § 24 odst. 7 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele, neboť se nejedná o diskriminaci ve smyslu § 6 téhož zákona. NSS zohlednil především povahu poskytovaných služeb, jejich zastupitelnost na trhutransparentnost jednání provozovatele hotelu.

 

„Soud na rozdíl od České obchodní inspekce dospěl k závěru, že vyloučení osob mladších patnácti let z ubytovacích služeb představuje přiměřený a nezbytný prostředek vedoucí k cíli, kterým má být v případě tohoto hotelu zajištění klidného a tichého prostředí vhodného k relaxaci. Naopak alternativy navržené Českou obchodní inspekcí (vykázání dětí rušících hosty a dětí, u nichž existují v tomto směru důvodné obavy již při vstupu do hotelu, či oddělení wellness zóny od ubytování) shledal z hlediska dosažení tohoto cíle a smyslu podnikatelského záměru jako nevhodné, případně nerealizovatelné,“ uvedla k rozsudku soudkyně Nejvyššího správního soudu Lenka Krupičková.

 

Nejvyšší správní soud se současně odlišil od své starší judikatury (rozsudek NSS čj. 4 As 1/2014 – 28), která naopak v obecném zákazu vstupu dětí mladších 6 let do restaurace spatřovala nepřípustnou diskriminaci neodůvodněnou legitimním cílem. Rozdíl posuzované věci spočívá především v povaze poskytovaných služeb a tomu odpovídajícímu uzpůsobení celého zařízení

 

Rozsudek sedmého senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 08.06. 2022 spisové značky 7 As 9/2021 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://vyhledavac.nssoud.cz/DokumentOriginal/Html/701129