I. ÚS 1564/23 – dovolání Sociální demokracie znovu posoudí Nejvyšší soud.

Dovolání Sociální demokracie znovu posoudí Nejvyšší soud

 

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Wintr) zrušil usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 4. 2023, č. j. 27 Cdo 2177/2022-137, protože jím bylo porušeno základní právo stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podstatou celé věci byla čistě procesní otázka posouzení splnění náležitostí dovolání, která se promítá do práva stěžovatelky na přístup k soudu.

 

Stěžovatelkou je politická strana, která během řízení změnila název z České strany sociálně demokratické na Sociální demokracii. Městský soud v Praze vyhověl návrhu vedlejšího účastníka a vyslovil neplatnost rozhodnutí členské schůze místní organizace České strany sociálně demokratické Hrabůvka ze dne 4. 11. 2019. Tímto rozhodnutím nebyl vedlejší účastník zaregistrován jako člen politické strany. K odvolání stěžovatelky posléze Vrchní soud v Praze usnesení městského soudu potvrdil. Stěžovatelka proto podala proti rozhodnutí vrchního soudu dovolání. Nejvyšší soud jej však odmítl pro vady s tím, že dovolání neobsahovalo vymezení, v čem stěžovatelka spatřuje naplnění předpokladů přípustnosti.

 

Stěžovatelka ve své ústavní stížnosti namítala porušení svého práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny a principu důvěry jednotlivce ve správnost aktů veřejné moci zaručený čl. 1 odst. 1 Ústavy. Podle argumentace stěžovatelky v ústavní stížnosti jí Nejvyšší soud odepřel právo na přístup k soudu, když odmítl její dovolání pro vady.

 

Ústavní soud stížnosti stěžovatelky vyhověl a rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušil. Jakkoliv z ústavního pořádku neplyne právo na dovolání v civilních věcech, právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny garantuje jednotlivci možnost domáhat se stanoveným postupem ochrany práv svých před nezávislým a nestranným soudem. Onen stanovený postup“ je pak zákonodárcem upraven v procesních předpisech podústavního práva, které určují, kdy a jakým způsobem lze právo na soudní ochranu realizovat. Podle občanského soudního řádu Nejvyšší soud při podaném dovolání nejprve posuzuje, zda dovolání obsahuje zákonem vyžadované náležitosti (včetně vymezení, v čem je spatřováno splnění předpokladů přípustnosti dovolání) a až poté hodnotí, zda je jeden z předpokladů přípustnosti dovolání v konkrétním případě skutečně splněn.

 

Ústavní soud po posouzení obsahu dovolání dospěl k závěru, že stěžovatelka vymezila právní otázku, na níž rozhodnutí odvolacího soudu závisí – a to otázku míry zasahování státu do vnitřních záležitostí politických stran. Tato otázka se přitom dotýká ochrany základních práv a svobod, konkrétně práva na sdružování v politických stranách. Stěžovatelka tedy otázku hmotného či procesního práva vymezila, byť nepřímo. Stěžovatelka v dovolání opakovaně argumentovala tím, že došlo k porušení ustálené rozhodovací praxe nejen dovolacího, ale i Ústavního soudu. Odkázala přitom na konkrétní soudní rozhodnutí. 

 

Ústavní soud zdůraznil, že dovolání je nutné posuzovat podle jeho obsahu. Plynou-li předpoklady přípustnosti dovolání dostatečně z právní argumentace obsažené v dovolání, nelze takové dovolání odmítnout jako vadné jen proto, že předpoklady přípustnosti nejsou v dovolání označeny přímo a explicitně. Vykládá-li dovolací soud požadavky kladené na náležitosti dovolání přísněji, než to plyne z ústavně konformního výkladu § 241a odst. 2 ve spojení s § 237 občanského soudního řádu, porušuje právo dovolatelů na přístup k soudu, které tvoří součást práva domáhat se stanoveným postupem soudní ochrany podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Úkolem Nejvyššího soudu tak nyní bude posoudit případ stěžovatelky znovu.

 

Text 8 stránkového kasačního nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 29.08. 2023 spisové značky I. ÚS 1564/23 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2023/1-1564-23_AN.pdf