I.ÚS 2890/20 – náklady řízení v případě více nalézacích řízení / I.ÚS 3174/20 – odmítnutí předběžného opatření pro nesložení jistoty / II.ÚS 3285/19 – náležité odůvodnění v případě restituce pozemků.

ÚS: Náklady řízení v případě více nalézacích řízení

 

V případech, kdy v jedné věci proběhlo více nalézacích řízení, jsou obecné soudy při rozhodování o náhradě nákladů řízení povinny přihlédnout k tomu, zda a jak se předmět řízení původně vymezený žalobou anebo jinými procesními úkony v jeho průběhu změnil a podle toho také posuzovat míru úspěchu účastníků v konkrétním řízení.

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 2890/20, ze dne 24. 2. 2021)

 

 

ÚS: Odmítnutí předběžného opatření pro nesložení jistoty

 

Odmítne-li soud návrh účastníka na nařízení předběžného opatření podle § 75b odst. 2 občanského soudního řádu, byť byla dříve složená a dosud nevrácená jistota za dřívější zamítnutý návrh stejného účastníka v den podání pozdějšího návrhu v dispozici daného soudu a byť účastník projevil svoji vůli použít tuto složenou a dosud nevrácenou jistotu jako jistotu pro jeho nový návrh srozumitelně a bez jakýchkoliv pochybností, je takový postup soudu nepřípustně formalistický a zároveň je v rozporu s právem účastníka na přístup k soudu a spravedlivý proces a podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 3174/20, ze dne 10. 3. 2021)

 

 

ÚS: Náležité odůvodnění v případě restituce pozemků

 

I. Zásada audiatur et altera pars jako komponenta práva na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny vylučuje, aby v několika občanských soudních řízeních vycházejících ze společného skutkového základu přebíraly obecné soudy skutkové závěry učiněné v jednom takovém řízení bez samostatného dokazování relevantních skutečností i v dalších takových řízeních, nejsou-li všichni účastníci všech takových řízení totožní.

II. Je porušením práva na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, pokud se soud nevypořádá s relevantně předloženou právní otázkou ani nezdůvodní, proč by její zodpovězení nemohlo na rozhodnutí ve věci samé ničeho změnit.

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 3285/19, ze dne 9. 3. 2021)