II.ÚS 2638/23 – odepření práva na přístup k soudu administrativním pochybením / I.ÚS 1934/23 – náklady řízení o přiměřeném zadostiučinění / II.ÚS 2065/23 – neplacení náhrady škody v průběhu zkušební doby.

ÚS: Odepření práva na přístup k soudu administrativním pochybením

 

Pokud soud omylem zastaví řízení pro nezaplacení soudního poplatku, aniž by předtím účastníka vyzval k úhradě, odepře mu tím právo na přístup k soudu v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 2638/23, ze dne 24. 10. 2023)

 

 

ÚS: Náklady řízení o přiměřeném zadostiučinění

 

I. Ústavní soud se již mnohokrát ve své judikatuře vyjádřil k principu právního státu, z nějž vyplývá i závaznost vykonatelných rozhodnutí Ústavního soudu ve smyslu čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky. Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány a osoby, tj. i pro samotný Ústavní soud [srov. nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003 sp. zn. Pl. ÚS 11/02 (N 87/30 SbNU 309, č. 198/2003 Sb.)]. Není přitom závazný jen výrok nálezu, ale i jeho odůvodnění, resp. ty jeho části, jež obsahují „nosné“ důvody. Právní názor obsažený v odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu – má-li obecnou povahu – je závazný při řešení typově shodných případů.


II. Uzná-li soud ve sporu o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem základ žalobcova nároku, tj. existenci nemajetkové újmy, avšak přiměřené zadostiučinění mu nepřizná v plné žalované výši, podle judikatury Ústavního soudu při rozhodování o náhradě nákladů řízení přesto postupovat podle § 142 odst. 3 občanského soudního řádu, jenž umožňuje přiznat i částečně úspěšnému žalobci náhradu nákladů řízení v plném rozsahu, neboť rozhodnutí o výši plnění závisí na úvaze soudu. To platí přiměřeně i pro rozhodování o nákladech odvolacího řízení, odvolal-li se žalobce proti výši náhrady mu přiznané. Nepostupuje-li takto odvolací soud, aniž zároveň dostatečně vysvětlí (s ohledem na konkrétní okolnosti věci) z jakého důvodu, porušuje tím právo stěžovatele, který se jinak domohl odškodnění, na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a podle okolností věci také jeho právo na ochranu vlastnictví zaručené v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 1934/23, ze dne 11. 10. 2023)

 

 

ÚS: Neplacení náhrady škody v průběhu zkušební doby

 

I. Byla-li odsouzenému při podmíněném propuštění uložena povinnost „podle svých sil zaplatit náhradu škody„, nemohou soudy rozhodnout o výkonu zbytku trestu odnětí svobody z pouhé skutečnosti neplacení škody, nýbrž musí zkoumat, zda odsouzený měl reálnou možnost cokoliv zaplatit.


II. Nesplnění povinnosti zaplatit způsobenou škodu nelze odsouzenému dávat vždy za vinu, je-li způsobena exekučním postihem jeho majetku, zvláště předchází-li časově vymáhané pohledávky okamžiku odsouzení.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 2065/23, ze dne 24. 10. 2023)