II.ÚS 565/21 – vypořádání se s klíčovou argumentací žalobce / III.ÚS 1344/23 – podmínky pro krácení dotace v plné výši / IV.ÚS 1749/23 – ke lhůtě pro doplnění odůvodnění blanketní stížnosti.

ÚS: Vypořádání se s klíčovou argumentací žalobce

 

Účastníkem tvrzené porušení ústavně garantovaného základního práva nebo svobody musí být ze strany obecného soudu adekvátně vypořádáno již v řízení před ním vedeným; tento závěr platí o to více, spočívá-li účastníkem vznesený nárok přímo v nápravě tvrzeného zásahu do jeho základního práva nebo svobody a představuje tak klíčový bod žalobní argumentace. Tato povinnost pro obecný soud plyne jednak z jeho povinnosti vypořádat se se všemi pro meritorní rozhodnutí relevantními námitkami účastníků řízení (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a jednak z povinnosti všech soudů poskytovat ochranu základním právům a svobodám (čl. 4 Ústavy).


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 565/21, ze dne 25. 9. 2023)

 

 

ÚS: Podmínky pro krácení dotace v plné výši

 

V podmínkách právního státu má být v každém konkrétním případě pečlivě zvažována intenzita nesplnění právní povinnosti (resp. zákonem stanovených podmínek) ve vztahu k negativním dopadům, z tohoto porušení vyplývajícím. Je-li proto v zákonné normě výslovně předvídáno správní uvážení poskytovatele dotace, musí této svojí povinnosti dostát. V opačném případě se totiž protiví základnímu principu právního státu, podle kterého lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví (čl. 2 odst. 2 Listiny a čl. 2 odst. 3 Ústavy).


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky III.ÚS 1344/23, ze dne 18. 10. 2023)

 

 

ÚS: Ke lhůtě pro doplnění odůvodnění blanketní stížnosti

 

Krajský soud tím, že rozhodl před uplynutím konce stěžovatelem avizované lhůty pro doplnění odůvodnění stížnosti, aniž by uvedl relevantní důvod pro nutnost vydat rozhodnutí neprodleně a aniž by stěžovateli sdělil, že jím uvedenou lhůtu považuje za nepřiměřenou a stanovil mu namísto toho lhůtu přiměřenou, porušil jeho ústavně zaručená práva na soudní ochranu a na obhajobu podle čl. 36 odst. 1 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, jakož i jeho právo na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 1749/23, ze dne 24. 10. 2023)