II.ÚS 671/21 – elektronický podpis, jehož platnost nelze ověřit / IV.ÚS 575/21 – očekávání vedení řádného života v budoucnu / IV.ÚS 2821/20 – další trvání opatření, jimiž lze nahradit vazbu.

ÚS: Elektronický podpis, jehož platnost nelze ověřit

 

Nesplní-li obecný soud povinnost informovat odesílatele o tom, že podání, jímž se navrhovatel domáhá soudní ochrany, je opatřeno elektronickým podpisem, jehož platnost nelze automaticky ověřit, porušuje jeho právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 671/21, ze dne 28. 6. 2021)

 

 

ÚS: Očekávání vedení řádného života v budoucnu

 

I. Ústavní soud zasahuje do rozhodování obecných soudů o žádostech odsouzených o podmíněné propuštění, na nějž není nárok a je založeno na uvážení soudů, jen ve výjimečných případech, kdy je jeho zásah nezbytný; mezi takové výjimečné případy patří situace, kdy soudy v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod rozhodly na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci a posoudily zákonné podmínky prognózy vedení řádného života na svobodě na základě minulého chování stěžovatele, respektive okolností vztahujících se k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu [nález ze dne 12. 5. 2011 sp. zn. III. ÚS 1735/10 (N 90/61 SbNU 405)], opřely své rozhodnutí toliko o informace z doby jeho odsouzení [nález ze dne 22. 3. 2001 sp. zn. III. ÚS 611/2000 (N 51/21 SbNU 439)], porušily princip kontradiktornosti řízení a rovnosti zbraní [nález ze dne 4. 10. 2016 sp. zn. II. ÚS 2503/16 (N 185/83 SbNU 37)], nebo vyloučily paušálně možnost podmíněného propuštění pro určitého odsouzeného zásadně jen na základě jeho trestní minulosti [nález ze dne 3. 1. 2017 sp. zn. I. ÚS 2201/16 (N 4/84 SbNU 69) a ze dne 29. 1. 2021 sp. zn. II. ÚS 1945/20], popř. jeho předchozího podmíněného propuštění, aniž by zhodnotily velký časový odstup od něho. Obecné soudy jsou totiž povinny vždy zohlednit případnou následnou proměnu a nápravu odsouzeného, k níž mohlo dojít během výkonu trestu odnětí svobody, a další relevantní aktuální informace vztahující se k odsouzenému.


V případě, že obecný soud navíc učiní závěr o nenaplnění podmínky očekávání řádného života na základě neosvědčení se odsouzeného při minulém podmíněném propuštění a na základě jeho opakovaného páchání trestné činnosti, aniž by zhodnotil všechny konkrétní okolnosti posuzovaného případu a náležitě posoudil potenciální možnost, že se odsouzený polepšil, změnil a napravil, a do budoucna od něj bude možno očekávat vedení řádného života, poruší zákaz dvojího přičítání stanovený v čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.

 

II. Součástí práva na soudní ochranu je i právo na odůvodnění rozhodnutí soudu a zákaz svévole, které jsou obecně odvoditelné z kautel právního státu, v němž je nepřípustné, aby soud neseznámil jednotlivce s logickým, náležitým a spravedlnosti odpovídajícím odůvodněním rozhodnutí. Neodůvodní-li obecný soud řádně, přesvědčivě a logicky své rozhodnutí o zamítnutí žádosti odsouzeného na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, poruší jeho právo na řádné soudní řízení zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


III. V odůvodnění rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění je třeba mimo jiné také odsouzenému jasně a srozumitelně vysvětlit, jakým konkrétním způsobem má jednat, aby prokázal polepšení a aby bylo od něj možno očekávat, že povede řádný život, tak, aby měl vyšší šance při dalším projednání své žádosti o podmíněné propuštění, tedy uvést krátký návod pro odsouzeného, jaké konkrétní změny se od něj očekávají. Přitom nelze pominout, že byť příslušné soudy jistě mohou svou argumentaci částečně zakládat rovněž na skutečnostech, které odsouzený nemůže změnit (například na jeho předchozí trestní minulosti), tyto skutečnosti nemohou navždy zamezit možnosti podmíněného propuštění, neboť nikdy nelze vyloučit potenciální možnost, že se odsouzený změní, napraví, polepší a do budoucna od něj bude možno očekávat vedení řádného života.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 575/21, ze dne 13. 7. 2021)

 

 

ÚS: Další trvání opatření, jimiž lze nahradit vazbu

 

Při rozhodování o dalším trvání opatření, jimiž lze nahradit vazbu, musí být respektovány ústavněprávní parametry omezení základních práv a svobod, mezi které náleží i požadavek, aby obecné soudy vzaly v potaz faktor plynutí času. V posuzované věci bylo v průběhu uplatňování institutů nahrazujících vazbu zahájeno trestní stíhání stěžovatele (obžalovaného z řady trestných činů) pro další trestnou činnost (kvalifikovanou jako zločin a pokus zvlášť závažného zločinu), přičemž reálně došlo k zajištění pouze menší části údajného výnosu z ní. Zamítly-li obecné soudy v takové situaci žádost stěžovatele o zrušení nahrazení vazby slibem obžalovaného, dohledem probačního úředníka, o zrušení peněžité záruky a zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, není dán přesvědčivý poklad pro úsudek, že odůvodnění usnesení obecných soudů nevycházela z aktuálních poznatků (byť se nacházejících v rovině konkretizovaných podezření) a že délka uplatňování předmětných institutů nahrazujících vazbu znamená ve sledovaných souvislostech nedostatek jejich ústavněprávní konformity. Z tohoto důvodu nedošlo rozhodnutími obecných soudů k zásahu do stěžovatelových základních práv a svobod.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 2821/20, ze dne 13. 7. 2021)