III. ÚS 3168/22 – dědicové jako zúčastněné osoby v řízení o zabrání věci,

Dědicové jako zúčastněné osoby v řízení o zabrání věci

 

IV. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Veronika Křesťanová) zrušil rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 1. 2022, č. j. 3 To 84/2021-2893, v části výroku II, v níž bylo rozhodnuto o zabrání finanční hotovosti ve výši 51 000 Kč a 29 500 eur. Rozhodnutím bylo porušeno právo stěžovatelů na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

 

Právní věta:

 

Ø    Otázku vlastnictví zabírané věci je třeba posuzovat vždy k okamžiku rozhodování soudu. Pokud tedy osoba považovaná za pachatele před takovým okamžikem zemře, věc jí již v době rozhodování nenáleží a nepřichází proto v úvahu její zabrání z důvodu, že pachatele nelze stíhat nebo odsoudit ve smyslu § 101 odst. 1 písm. a) či  odst. 2 písm. b)  trestního zákoníku. Uvažují-li obecné soudy v takové situaci o zabrání věci podle ustanovení § 101 odst. 2 písm. e) trestního zákoníku z důvodu, že věc, která má být výnosem z trestné činnosti, přešla na jinou osobu z titulu dědictví, musí s dědici zemřelého jednat jako se zúčastněnými osobami a umožnit jim uplatnění práv z toho vyplývajících.

 

Text 5 stránkového nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 06.09. 2023 spisové značky III. ÚS 3168/22 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2023/3-3168-22_AN.pdf