IV.ÚS 147/23 – odůvodnění úpravy poměrů k nezletilým dětem / III.ÚS 484/23 – rozhodování o umístění dítěte do ústavní péče / II.ÚS 3044/22 – jediný usvědčující přímý důkaz v trestním řízení.

ÚS: Odůvodnění úpravy poměrů k nezletilým dětem

 

V odůvodnění soudního rozhodnutí týkajícího se úpravy poměrů k nezletilým dětem musí být vyloženo, co soud považuje za nejlepší zájem dítěte, na základě jakých kritérií k tomuto závěru dospěl a případně jak byl nejlepší zájem dítěte poměřován s dalšími důležitými zájmy a právy. Tento požadavek se uplatní i při rozhodování soudu o určení místa, v němž má docházet k předávání dítěte ke styku, a to především tehdy, má-li být tímto místem určeno místo, jež se nachází ve značné vzdálenosti od místa bydliště dítěte. Nerespektuje-li soud uvedený požadavek, postupuje v rozporu s právem účastníka řízení na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 147/23, ze dne 26. 4. 2023)

 

 

ÚS: Rozhodování o umístění dítěte do ústavní péče

 

Pokud obecný soud neposoudí, zda je v nejlepším zájmu nezletilého vedlejšího účastníka jeho umístění do ústavní péče, nezjišťuje jeho názor na řízení a nevěnuje pozornost jeho vhodnému poučení, poruší právo nezletilého i jeho rodičů na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy) ve spojení s právem na ochranu před neoprávněným zasahováním do rodinného života a na výchovu dětí (čl. 10 odst. 2, čl. 32 odst. 4 Listiny) a právem dítěte na účast na řízení (čl. 12 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte) i právo dítěte, aby v každé věci, která se jej týká, byl předním hlediskem jeho nejlepší zájem (čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte).


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky III.ÚS 484/23, ze dne 25. 4. 2023)

 

 

ÚS: Jediný usvědčující přímý důkaz v trestním řízení

 

Jestliže v trestním řízení existuje pouze jediný usvědčující důkaz, musí být věnována mimořádná pozornost důkladnému prověření tohoto jediného přímého usvědčujícího důkazu a takový důkaz musí být pečlivě hodnocen.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 3044/22, ze dne 2. 5. 2023)