IV.ÚS 1642/22 – odůvodnění výjimek stanovených opatřením obecné povahy / IV.ÚS 650/23 – právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům / II.ÚS 2225/23 – participační práva dítěte věku blízkého zletilosti.

ÚS: Odůvodnění výjimek stanovených opatřením obecné povahy

 

Soud nedostojí ústavnímu požadavku na přezkum opatření obecné povahy, shledáli takové opatření zákonným, ačkoli neobsahuje přezkoumatelné odůvodnění úpravy určité otázky. Toto odůvodnění soud nemůže dovozovat z jiných opatření, přestože obsahují obdobnou úpravu.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 1642/22, ze dne 31. 10. 2023)

 

 

ÚS: Právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům

 

Tím, že stěžovatelé nedostali možnost v řízení účinně argumentovat, nebo se do něj vůbec jakkoli zapojit, došlo k porušení jejich práva vyjádřit se ke všem prováděným důkazům podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a jejich práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Tato procesní povinnost obecných soudů je o to důležitější v řízení ve druhé instanci, neboť po přijetí rozhodnutí stížnostního soudu již stěžovatelé nemají procesní nástroj, kterým by mohli své argumenty uplatnit.


Analogické použití § 12a advokátního tarifu na případ zvoleného zmocněnce poškozených je možné pouze tehdy, jsouli náklady zvoleného zmocněnce neúměrně vysoké ve srovnání s přiznanou výší náhrady škody, a pouze při náležitém a pečlivém odůvodnění takového postupu.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 650/23, ze dne 31. 10. 2023)

 

 

ÚS: Participační práva dítěte věku blízkého zletilosti

 

Pokud obecný soud vydá předběžné opatření bez toho, aby prokázal obecné předpoklady pro nařízení předběžného opatření plynoucí z § 74 odst. 1 o. s. ř., je takový postup nejen v rozporu s požadovaným účelem předběžných opatření, ale i s právem účastníků řízení na soudní ochranu.


V řízení o předběžném opatření ve věci umístění nezletilce (věku blízkého dosažení zletilosti) do zařízení poskytujícího ústavní výchovu je neumožnění, aby se ve věci mohl vyjádřit, nejen v rozporu s nejlepším zájmem dítěte a odepřením možnosti využití participačních práv, ale i výrazem svévole při aplikace práva.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 2225/23, ze dne 1. 11. 2023)