IV.ÚS 2983/20 – k povinnosti soudu reagovat na námitku promlčení / 29 Cdo 3418/2008 – k podpisu smlouvy za obě smluvní strany stejnými osobami.

ÚS: K povinnosti soudu reagovat na námitku promlčení

 

Nereaguje-li obecný soud na řádně vznesenou námitku promlčení účastníkem řízení, dojde k porušení práva na soudní ochranu zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 2983/20, ze dne 23. 3. 2021)

 

 

K podpisu smlouvy za obě smluvní strany stejnými osobami

 

I. Ze samotné skutečnosti, že hospodářské smlouvy podepsaly za obě smluvní strany stejné osoby, jejich neplatnost dovozovat nelze (srov. 29 Cdo 3864/2008, jehož závěry se plně prosadí i v režimu hospodářského zákoníku).


II. Kupní smlouva, jíž jménem obou stran uzavřela stejná fyzická osoba jakožto jejich statutární orgán (případně člen statutárního orgánu) a v níž je sjednaná kupní cena výrazně nižší než cena obvyklá, může být právním úkonem učiněným v rozporu se zákonem a tudíž právním úkonem neplatným podle § 39 obč. zák.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 29 Cdo 3418/2008, ze dne 30. 9. 2009)