IV.ÚS 3502/20 – ústavní přezkum tzv. bagatelních částek / IV.ÚS 2071/20 – formalistické posuzování přípustnosti dovolání / IV.ÚS 454/21 – nesprávné poučení soudu o dovolání v trestním řízení.

ÚS: Ústavní přezkum tzv. bagatelních částek

 

I. Jde-li v ústavní stížnosti o věc s tzv. bagatelní částkou, zakládá to (bez dalšího) důvod pro posouzení ústavní stížnosti jako zjevně neopodstatněné, neprovázejí-li posuzovanou věc takové (mimořádné) okolnosti, které ji naopak co do ústavní roviny významnou činí [viz nález ze dne 10. 4. 2014 sp. zn. III. ÚS 3725/13 (N 55/73 SbNU 89)]. Je především na stěžovateli, aby v ústavní stížnosti vysvětlil (a případně doložil), proč věc přes tzv. bagatelnost částky vyvolává v jeho právní sféře ústavněprávně relevantní újmu.


II. Nebyly-li shledány okolnosti, které činí věc s tzv. bagatelní částkou významnou co do ústavní roviny, a akceptujíli obecné soudy v takové věci při omezení vlastnického práva vlastníka pozemku zřízením veřejného prostranství na něm, právní názor, že nezbytnou podmínkou ústavní konformity omezení vlastnického práva je souhlas vlastníka, který však souhlas nedal a dokonce proti němu aktivně vystupoval, a že tento souhlas nemůže být převeden z předchozího vlastníka, nebylo porušeno vlastnické právo zřizovatele veřejného prostranství ke stavbě veřejné místní komunikace a chodníku zaručené čl. 11 odst. 1 Listiny ani jeho právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 3502/20, ze dne 6. 4. 2021)

 

 

ÚS: Formalistické posuzování přípustnosti dovolání

 

Nejvyšší soud při posuzování, zda jsou v dovolání obsaženy údaje o jeho přípustnosti, musí vycházet z celého obsahu dovolání a k otázce, zda je v dovolání vymezena „ustálená rozhodovací praxe“, od níž se měl odvolací soud odchýlit, nesmí Nejvyšší soud přistupovat přepjatě formalisticky, aby nedošlo k porušení základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 2071/20, ze dne 30. 3. 2021)

 

 

ÚS: Nesprávné poučení soudu o dovolání v trestním řízení

 

Poučí-li odvolací soud v trestním řízení nesprávně stranu řízení o nepřípustnosti dovolání, ačkoliv v dané věci je dovolání přípustné, představuje takový postup porušení práva této strany na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť takovým postupem jí znemožnil realizaci jejího procesního práva podat mimořádný opravný prostředek a tím jí odepřel přístup k dovolacímu soudu.

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 454/21, ze dne 6. 4. 2021)