Pl.ÚS 112/20 – přezkum uložení pokuty ve výkonu trestu odnětí svobody.

ÚS: Přezkum uložení pokuty ve výkonu trestu odnětí svobody

 

Rozhodnutí o uložení kázeňského trestu pokuty do výše 5 000 Kč podle § 46 odst. 3 písm. d) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 181/2011 Sb. (dále jen „zákon o výkonu trestu odnětí svobody„), představuje rozhodnutí, které se dotýká základních práv a svobod podle Listiny základních práv a svobod. Druhá věta ustanovení § 52 odst. 4 zákona o výkonu trestu odnětí svobody v rozsahu, v jakém se vztahuje na výluku soudního přezkumu ukládání kázeňského trestu pokuty podle § 46 odst. 3 písm. d) tohoto zákona, je proto v rozporu s právem na přístup k soudu garantovaným čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.


(podle nálezu Ústavního soudu spisové značky Pl.ÚS 112/20, ze dne 27. 7. 2021)