22 Cdo 2258/2021 – zákaz reformationis in peius v řízení o vypořádání společného jmění manželů – II.

Zákaz reformationis in peius v řízení o vypořádání SJM

 

Senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ve složení Mgr. Michal Králík, Ph.D., JUDr. Spáčil Jiří, CSc., a Mgr. David Havlík rozsudkem ze dne 26. 1. 2023, č. j. 22 Cdo 2258/2021-460, upozornil na povinnost odvolacího soudu dodržovat zásadu zákazu reformationis in peius, tedy že řízení o vypořádání společného jmění manželů u odvolacího soudu nemůže skončit pro účastníka, který jediný podal odvolání, hůře než výsledek řízení před soudem prvního stupně.

 

V projednávaném případě Okresní soud v Mělníku, jako soud prvního stupně, při vypořádání společného jmění manželů, žalobkyně a žalovaného, rozhodl tak, že jejich majetek rozdělil na dva rovnocenné podíly. S tím nesouhlasil žalovaný bývalý manžel, a podal proto odvolání ke Krajskému soudu v Praze.

 

Krajský soud měl jiný právní názor než okresní soud, rozhodl, že v posuzovaném případě jsou dány důvody pro odklon od principu rovnosti podílů (od paritního vypořádání) v neprospěch odvolatele. Odvolací soud konstatoval, že už v řízení před soudem prvního stupně mělo vyjít najevo, že se žalovaný soustavně a dlouhodobě dopouštěl na žalobkyni, své bývalé manželce, psychického a fyzického týrání a že byl za tento skutek pravomocně odsouzen. Po doplnění dokazování rozsudkem v této trestní věci dospěl tedy odvolací soud k závěru, že chování žalovaného zakládá důvody pro disparitní vypořádání v poměru 70 % ku 30 % ve prospěch žalobkyně.

 

Žalovaný takový postup považoval za nepřijatelný, a už v rámci odvolacího řízení spolu s advokátem namítal, že není možné, aby na základě jím podaného odvolání došlo novým rozhodnutím ke zhoršení jeho postavení. K této námitce odvolací soud uvedl, že zásada zákazu reformationis in peius (výslovně vtělená do úpravy § 259 odst. 4 „trestního řádu“) se v civilním řízení zásadně neuplatní.

 

Žalovaný v reakci na rozsudek odvolacího soudu podal dovolání k Nejvyššímu soudu. A zde uspěl. Nejvyšší soud přisvědčil argumentaci dovolatele, kterou postavil právě na principu zákazu reformationis in peius, a s výjimkou jediné části (výroku I.) ve zbytku celé napadené rozhodnutí Krajského soudu v Praze č. j., 28 Co 143/2020-416 zrušil. Věc pak Nejvyšší soud vrací Krajskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

 

Nejvyšší soud v textu rozhodnutí přímo upozorňuje, že „Zákaz změny k horšímu dovodil ve vztahu k civilním řízením již Nejvyšší soud Československé republiky (srovnej rozhodnutí ze dne 6. 11. 1923, sp. zn. Rv I 844/23, publikované ve Vážného sbírce pod č. 3 123) a přiklání se k němu rovněž názory vyjádřené ve starší i novější české odborné literatuře (srovnej např. Štajgr, F. Reformatio in peius v civilním řízení. Všehrd, 1940, roč. 21, č. 7–8, s. 209–221, Lavický, P. Dispoziční zásada v civilním odvolacím řízení. Právní rozhledy, 2015, č. 7, s. 253 a násl.).“

 

Ø    „Zákaz změny k horšímu se v řízení projevuje v tom, že strana, která využila opravného prostředku, nemůže mít v důsledku rozhodnutí opravného soudu horší postavení, než jaké jí přiznávalo napadené rozhodnutí, tj. prvostupňové rozhodnutí nesmí odvolací soud změnit k tíži odvolatele. Pokud podaly odvolání obě strany, může se rozhodnutí odvolacího soudu pohybovat jenom v rámci vymezeném odvoláními obou stran. V této situaci může dojít ke změně k horšímu, nikoliv však na základě odvolání toho, k jehož tíži změna jde, ale proto, že se odvolala i protistrana. Zákaz reformace in peius je tím zachován, protože straně nejde k tíži vlastní procesní jednání, ale procesní jednání jejího odpůrce [srovnej Lavický, P. Dispoziční zásada v civilním odvolacím řízení. Právní rozhledy, 2015, č. 7, s. 253 a násl. či Fasching, H. Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen. 4. Band. 1. Teilband (§§ 461–576 ZPO). 2. vydání. Wien: Manz, 2005, s. 46–47; Lavický, P. a kol. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 47–48.].“

 

Nejvyšší soud dále ve svém rozsudku pro úplnost připustil, že „Jednu z výjimek ze zákazu změny k horšímu představují řízení ovládaná zásadou oficiality (srovnej Staehlin, A., Staehlin, D., Grolimund, P. Zivilprozessrecht. 2. vydání. Zürich-Basel-Genf: Schultess Juristische Medien AG, 2013, s. 480–481). V řešené věci jde o řízení o vypořádání společného jmění manželů, které je v české právní úpravě pojato jako řízení sporné (srovnej např. nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2011, sp. zn. I. ÚS 1441/11) a není jako takové ovládáno zásadou oficiality.“

 

Pseudonymizovanou verzi rozhodnutí ve shora uvedené věci spisové značky 22 Cdo 2258/2021 již Nejvyšší soud zveřejnil v databázi rozhodnutí a stanovisek a je dostupné z níže uvedeného linku:

 

https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B2D9B27CABC940AAC125895D003192E9?openDocument&Highlight=0,