27 Cdo 1744/2022 – změna (výmaz) zápisu důvodů výmazu z obchodního rejstříku / 29 ICdo 54/2021 – k určitosti a výkladu popěrného úkonu insolvenčního správce.

Změna (výmaz) zápisu důvodů výmazu z obchodního rejstříku

 

Je-li navrhovatel (zde bývalý jednatel společnosti s ručením omezeným) oprávněn domáhat se podle § 101 odst. 2 z. v. r. změny zápisu v případě svého výmazu z obchodního rejstříku, musí mu též svědčit oprávnění domáhat se změny (výmazu) zápisu důvodů, pro něž byl z obchodního rejstříku vymazán, resp. v případě odvolání z funkce jednatele valnou hromadou i důvodů, pro které měl být odvolán (argumentum a maiori ad minus – argument od většího k menšímu).


Z uvedeného též vyplývá povinnost rejstříkového soudu vyrozumět vymazávaného jednatele nejen o samotném výmazu jeho osoby z obchodního rejstříku, nýbrž i o případném zápisu důvodů, pro něž mu měla funkce jednatele zaniknout (§ 101 odst. 2, část věty za středníkem, § 102 z. v. r.).


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 27 Cdo 1744/2022, ze dne 25. 1. 2023)

 

 

K určitosti a výkladu popěrného úkonu insolvenčního správce

 

Při výkladu popěrného úkonu, jímž insolvenční správce popírá celou výši přihlášené nevykonatelné pohledávky věřitele, je nutné přihlížet k důvodům popření, které insolvenční správce může doplňovat nebo měnit (v mezích obrany proti incidenční žalobě věřitele popřené pohledávky) po dobu, po kterou tomu v incidenčním sporu nebrání účinky koncentrace řízení.


Popření (celé) výše přihlášené pohledávky z titulu smluvní pokuty není podle svého obsahu neurčité a nelze ho ani vykládat jako popření (pouze) pravosti pohledávky, jestliže insolvenční správce popěrný úkon odůvodní tím, že pohledávka z titulu smluvní pokuty je nepřiměřeně vysoká, a současně žádá, aby soud uplatnil moderační oprávnění a snížil výši pohledávky; pro účely výkladu popěrného úkonu přitom není podstatné, zda lze skutečně moderovat přihlášenou pohledávku až na částku 0 Kč a zda je v tomto ohledu insolvenční správce (případně) v právním omylu.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu senátní značky 29 ICdo 54/2021, ze dne 30. 12. 2022)