27 Cdo 348/2021 – k účinkům seznámení se s obsahem rozhodnutí nahlédnutím do spisu / 20 Cdo 1270/2021 – dočasná ztráta vykonatelnosti cizího rozhodnutí po zahájení exekučního řízení.

K účinkům seznámení se s obsahem rozhodnutí nahlédnutím do spisu

 

Materiální funkce doručení, tj. seznámení se s obsahem písemnosti i přes její vadné (v rozporu se zákonem učiněné) doručení, může být z povahy věci naplněna pouze v případě, že soud k doručení písemnosti vůbec přistoupí, tj. o doručení písemnosti (některým ze způsobů uvedených v § 45 o. s. ř.) se alespoň pokusí. Nahlížení do spisu je realizací práva (nikoli povinnosti), jež nelze bez dalšího považovat za okamžik, kdy byla účastníku řízení doručena soudní písemnost, neboť při něm není vyvíjena žádná aktivita soudu směřující k doručení písemnosti.


Soudní písemnost (rozhodnutí soudu) tak nelze považovat za doručenou účastníkovi tím, že se s ní seznámí (může seznámit) při nahlížení do spisu, aniž soud předtím učinil pokus o její doručení některým ze způsobů uvedených v § 45 o. s. ř.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 27 Cdo 348/2021, ze dne 11. 4. 2022)

 

 

Dočasná ztráta vykonatelnosti cizího rozhodnutí po zahájení exekučního řízení

 

Exekuční řád ve znění účinném do 31. 12. 2021 neobsahoval úpravu uznávání cizích rozhodnutí, tudíž nedovoloval exekuci na základě cizích rozhodnutí (exekučních titulů), pokud u nich nebylo ve zvláštním řízení vydáno prohlášení o vykonatelnosti či rozhodnutí o uznání.


Ztrátu vykonatelnosti cizího exekučního titulu, který byl v době zahájení exekučního řízení perfektní, je nutné posuzovat podle stavu ke dni vydání rozhodnutí o zastavení exekuce; došlo-li do doby takového rozhodnutí k odstranění nedostatku vykonatelnosti exekučního titulu, nelze důvod pro zastavení exekuce dovodit.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 20 Cdo 1270/2021, ze dne 2. 2. 2022)