4 As 110/2022-28 – odmítnutí nahlížení do spisové dokumentace OSPOD / 2 Afs 351/2020-32 – úrok z neoprávněného jednání správce daně / 1 Afs 432/2020-74 – poplatek za zhodnocení stavebního pozemku.

NSS: Odmítnutí nahlížení do spisové dokumentace OSPOD

 

Rozhodnutí o odmítnutí nahlížení do spisové dokumentace orgánu sociálně-právní ochrany dětí dle § 55 odst. 6 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podléhá přezkumné pravomoci správních soudů dle § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., a to i pokud se jedná o dokumentaci týkající se výkonu funkce opatrovníka dítěte v občanském soudním řízení.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2022, číslo jednací 4 As 110/2022-28)

 

 

NSS: Úrok z neoprávněného jednání správce daně

 

Tytéž částky a za totéž období nemohou být duplicitně úročeny jak úrokem dle § 254 odst. 1 daňového řádu ve znění účinném do 31. 12. 2020, tak úrokem dle § 254 odst. 2 daňového řádu. Pokud tedy správce daně přizná daňovému subjektu zvýšený úrok z neoprávněného jednání správce daně podle § 254 odst. 2 daňového řádu již v důsledku zrušení exekučního titulu (rozhodnutí o stanovení daně), nemá daňový subjekt nárok na další úrok v důsledku následného zrušení exekučního příkazu. Daňovému subjektu tak náleží buď úrok dle § 254 odst. 1 daňového řádu (pokud neoprávněně stanovenou daň uhradil dobrovolně), nebo dle § 254 odst. 2 daňového řádu (pokud neoprávněně stanovenou daň neuhradil dobrovolně); souběh těchto nároků je však vyloučen.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022, číslo jednací 2 Afs 351/2020-32)

 

 

NSS: Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku

 

Obecně závazná vyhláška obce přijatá podle § 10c odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, jež ukládá povinnost uhradit místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku i vlastníkům, kteří za totéž již v minulosti obci zaplatili v rámci soukromoprávního vztahu (prostřednictvím zvýšení kupní ceny při prodeji pozemku), je v rozporu s ústavním principem rovnosti podle čl. 1 Listiny základních práv a svobod.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022, číslo jednací 1 Afs 432/2020-74)