III.ÚS 229/21 – k doručování odvolání ostatním účastníkům řízení / Pl.ÚS 93/20 – role školských poradenských zařízení

Posted

ÚS: K doručování odvolání ostatním účastníkům řízení   Analytická právní věta Rozhodne-li odvolací soud o podaném odvolání, aniž by předtím bylo ostatnímu účastníkovi řízení umožněno se s obsahem odvolání (v důsledku řádného nedoručení odvolání soudem prvního stupně) seznámit, fakticky mu znemožní vznést argumenty proti tvrzením účastníka řízení uvedeným v odvolání, poruší právo ostatního účastníka řízení […]

30 Cdo 207/2021 – podání žaloby jménem zemřelého zmocnitele / 21 Cdo 3798/2020 – prominutí zmeškání lhůty podle zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení.

Posted

Podání žaloby jménem zemřelého zmocnitele   Ani § 449 odst. 1 o. z. [„Zemře-li zmocnitel nebo vypoví-li zmocněnec zmocnění, učiní zmocněnec ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu. Jeho právní jednání má tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo, neodporuje-li tomu, co nařídil ještě zmocnitel nebo jeho právní nástupce.“] […]

29 NSČR 25/2019 – lhůta k podání námitek proti zprávě pro oddlužení / 29 ICdo 50/2019 – právní jednání vedoucí k dlužníkovu úpadku / 29 ICdo 50/2019 – přiměřená protihodnota dle § 241 odst. 5 písm. a) insolvenčního zákona.

Posted

Lhůta k podání námitek proti zprávě pro oddlužení   I. K námitkám proti zprávě pro oddlužení podaným později než do 7 dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku, se nepřihlíží; tím není dotčeno právo účastníka insolvenčního řízení poukázat před rozhodnutím insolvenčního soudu podle § 404 nebo § 405 insolvenčního zákona na rozpor zprávy […]

21 Cdo 90/2021 – rozhodnutí lékaře o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance / 30 Cdo 2286/2020 – presumpce zvýšeného významu předmětu řízení u pracovněprávního sporu.

Posted

Rozhodnutí lékaře o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance   Pro rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti je významný výsledek aktuálního vyšetření zdravotního stavu zaměstnance; ošetřující lékař se tedy, vyjma případů vysloveně uvedených (srov. ustanovení § 57 odst. 3 zákona o nem. pojištění), nevyjadřuje ke stavu v minulosti [srov. prézens „nedovoluje“ užitý v ustanovení § 57 odst. 1 […]

IV. ÚS 2821/20 – instituty nahrazující vazbu a právo na soudní ochranu.

Posted

Instituty nahrazující vazbu a právo na soudní ochranu   IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) zamítl ústavní stížnost směřující proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě, neboť neshledal, že by jimi byla porušena  ústavně zaručená práva a svobody stěžovatele.   Stěžovatel je trestně stíhán pro zvlášť závažnou majetkovou trestnou činnost. Nejprve […]

IV. ÚS 575/21 – podmíněné propuštění, zákaz dvojího přičítání a právo na soudní ochranu.

Posted

Podmíněné propuštění, zákaz dvojího přičítání a právo na soudní ochranu   Právní věty:   I. Ústavní soud zasahuje do rozhodování obecných soudů o žádostech odsouzených o podmíněné propuštění, na nějž není nárok a je založeno na uvážení soudů, jen ve výjimečných případech, kdy je jeho zásah nezbytný; mezi takové výjimečné případy patří situace, kdy soudy v […]

26 Cdo 3139/2020 – výpověď smlouvy o poskytnutí sociální pobytové služby / 30 Cdo 3512/2020 – nezákonnost nařízené exekuce ve smyslu § 8 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Posted

Výpověď smlouvy o poskytnutí sociální pobytové služby   I. U smlouvy o poskytnutí sociální pobytové služby (chráněného bydlení) uzavřené podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se při řešení otázek neupravených v tomto zákoně subsidiárně použije obecná úprava nájmu (§ 2201 – § 2234 o. z., § 91 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb.). […]

Pl.ÚS 6/21 – daňový balíček a veto prezidenta / II.ÚS 417/21 – nemajetková újma způsobená nezákonným trestním stíháním / III.ÚS 3339/20 – úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

Posted

ÚS: Daňový balíček a veto prezidenta   K zásahu Ústavního soudu do legislativní sféry z důvodu vad legislativního procesu může dojít, pouze nebyla-li v rámci zákonodárného procesu dodržena jeho esenciální pravidla a pochybení dosahuje ústavněprávních rozměrů. Z projevu vůle prezidenta musí bez relevantních pochybností vyplývat, že prezident uplatňuje oprávnění vrátit přijatý zákon k novému hlasování, […]

I.ÚS 1964/19 – výkon soudního rozhodnutí dle nařízení Brusel I bis / III.ÚS 688/21 – řádné odůvodnění rozhodnutí o podmínečném propuštění / I.ÚS 2160/20 – nesprávné odmítnutí stížnosti jako opožděně podané.

Posted

ÚS: Výkon soudního rozhodnutí dle nařízení Brusel I bis   I. Do kompetence Ústavního soudu nespadá závazný výklad práva Evropské unie. To znamená, že zruší-li Ústavní soud rozhodnutí obecného soudu, nemůže předjímat jeho další postup ve věci založené na potřebě výkladu práva Evropské unie, a zasahovat tak do jeho nezávislé rozhodovací činnosti, neboť kdyby byl […]

25 Cdo 1557/2020 – škoda způsobená převodem prodávané věci třetí osobě / 21 Cdo 2110/2019 – výpověď daná členu orgánu odborové organizace.

Posted

Škoda způsobená převodem prodávané věci třetí osobě   Z ustanovení § 1969 o. z. [„Po dlužníkovi, který je v prodlení, může věřitel vymáhat splnění dluhu, anebo může od smlouvy odstoupit za podmínek ujednaných ve smlouvě nebo stanovených zákonem.“] vyplývá, že prodlení dlužníka s plněním jeho dluhu nemá samo o sobě žádné účinky na trvání smluvního […]