I.ÚS 1882/21 – posuzování účelnosti nákladů právních služeb / I.ÚS 1613/21 – použití zásady acte clair.

ÚS: Posuzování účelnosti nákladů právních služeb

 

1. Obecný soud má při posuzování účelnosti nákladů právních služeb provedených zmocněncem poškozeného (advokátem) v trestním řízení povinnost hodnotit přiměřenost výše sazby za jeden úkon právní služby, potřebnost každého jednotlivého úkonu a přiměřenost celkové částky náhrady nákladů vůči celkové částce náhrady újmy přiznané poškozenému.


2. Jestliže obecný soud uvažuje o snížení částky účtovaných nákladů poškozeného, nemůže postupovat cestou výrazného krácení rozsahu jednotlivých úkonů právní služby pouze s toliko obecným odkazem na nepoměr mezi celkovou výší nákladů poškozeného a výší náhrady škody poškozeného. K vyloučení svévole je v takovém případě jeho povinností odůvodnit, proč konkrétní (krácené) úkony právní služby nepovažoval za účelné a potřebné.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 1882/21, ze dne 22. 3. 2022)

 

 

ÚS: Použití zásady acte clair

 

Do kompetence Ústavního soudu nespadá závazný výklad práva Evropské unie. Nemůže tak předjímat další postup krajského soudu po zrušení jím vydaného usnesení a zasahovat tak do jeho nezávislé rozhodovací činnosti. Ovšem v případě, že by jeho názor na interpretaci nařízení Evropské unie byl odlišný od názoru Ústavního soudu, nebylo by možné věc považovat za acte clair, a tudíž by bylo povinností obecného soudu obrátit se s předběžnou otázkou na Soudní dvůr Evropské unie, aby nedošlo k porušení závazků, které České republice plynou členství v Evropské unii.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 1613/21, ze dne 22. 3. 2022)