I.ÚS 443/23 – neodůvodnění rozsudku podle § 129 odst. (2) trestního řádu / IV.ÚS 450/23 – posouzení přípustnosti dovolání Nejvyšším soudem / III.ÚS 3138/22 – právo vyjádřit se k uplatnění moderačního oprávnění.

ÚS: Neodůvodnění rozsudku podle § 129 odst. (2) trestního řádu

 

Součástí práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je i právo na odůvodnění rozhodnutí soudu, a proto je třeba ustanovení § 129 odst. 2, věty první, trestního řádu, jež umožňuje soudu v trestním řízení vyhotovit zjednodušený rozsudek, který neobsahuje odůvodnění, vykládat restriktivně, a to zejména v případech, kdy neexistuje shoda ohledně výsledku, např. v případě zprošťujícího rozsudku z důvodu nutné obrany obžalovaného (§ 29 trestního zákoníku), kdy současně odkáže podle § 229 odst. 3 trestního řádu poškozeného s jeho nároky na řízení ve věcech občanskoprávních. V takovém případě lze legitimně požadovat, aby se soud v odůvodnění svého rozhodnutí s jednotlivými argumenty – byť stručně – vypořádal a vyložil důvody svých závěrů [srov. nález ze dne 1. 6. 2010 sp. zn. I. ÚS 904/08 (N 118/57 SbNU 455), bod 30, nález ze dne 19. 12. 2011 sp. zn. I. ÚS 59/11 (N 216/63 SbNU 479), bod 12 či nález ze dne 25. 4. 2016 sp. zn. I. ÚS 41/15 (N 76/81 SbNU 305), bod 17]. Pokud tak soud neučiní, poruší právo stěžovatele na spravedlivý proces, jelikož požadavek řádného odůvodnění rozhodnutí je jedním ze základních atributů tohoto práva [srov. nález ze dne 1. 6. 2010 sp. zn. I. ÚS 904/08 (N 118/57 SbNU 455), bod 29 nebo nález ze dne 13. 3. 2018 sp. zn. III. ÚS 427/18].


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 443/23, ze dne 10. 5. 2023)

 

 

ÚS: Posouzení přípustnosti dovolání Nejvyšším soudem

 

Označí-li Nejvyšší soud v dovolání vzatém jako celek předestřenou právní otázku za námitku tzv. jiné vady řízení, a proto neposoudí, zda tato právní otázka zakládá přípustnost dovolání, dopouští se tím odepření přístupu k soudu v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 450/23, ze dne 26. 4. 2023)

 

 

ÚS: Právo vyjádřit se k uplatnění moderačního oprávnění

 

Z práva na soudní ochranu (spravedlivý proces) vyplývá povinnost soudu vytvořit pro účastníky řízení procesní prostor k tomu, aby se vyjádřili i k eventuálnímu uplatnění moderačního práva podle § 150 o. s. ř., pakliže obecný soud takový postup případně zvažuje. Rovněž je právem účastníků řízení, aby vznášeli tvrzení či důkazní návrhy, které by mohly aplikaci tohoto ustanovení ovlivnit.


Postupem krajského soudu, který před svým rozhodnutím nedal najevo, že uvažuje o použití § 150 o. s. ř., a nevytvořil tak procesní prostor k tomu, aby se stěžovatelka mohla vyjádřit k eventuálnímu uplatnění moderačního práva, ani nezjišťoval majetkové a sociální poměry stěžovatelky, došlo k porušení základního práva stěžovatelky na spravedlivý (řádný) proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky III.ÚS 3138/22, ze dne 26. 4. 2023)