Pl.ÚS 34/21 – napadení krizových opatření vlády zásahovou žalobou / I.ÚS 3918/19 – interpretace atypického důvodu výluky z církevních restitucí / I.ÚS 1029/21 – odpovědnost za zásahy do života vzniklé v trestním řízení.

ÚS: Napadení krizových opatření vlády zásahovou žalobou

 

V souladu s čl. 87 odst. 1 písm. a) a b) Ústavy o zrušení zákonů a jiných právních předpisů rozhoduje Ústavní soud; tuto pravomoc Ústavního soudu nelze obcházet tím, že obecné soudy dovodí pravomoc rozhodovat o právních předpisech (zde: o krizových opatřeních vlády) v rámci žalob na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle § 82 a násl. s. ř. s. Právní předpisy je možno napadnout pouze za dodržení podmínek § 64 odst. 1 až 3 zákona o Ústavním soudu.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky Pl.ÚS 34/21, ze dne 4. 1. 2022)

 

 

ÚS: Interpretace atypického důvodu výluky z církevních restitucí

 

I. Osobě povinné (Lesy České republiky, s.p.) nebylo odepřeno posouzení jejích tvrzení, že je dán důvod výluky z církevní restituce předmětných nemovitostí, neboť tyto měly být konfiskovány podle dekretu č. 12/1945 Sb. na základě konfiskační vyhlášky. Ani stěžovateli jako osobě oprávněné tedy nelze odepřít řádný přezkum tvrzení, že konfiskace nebyla provedena a že jí jako osobě oprávněné svědčí restituční titul. Postup obecných soudů měl ve zkoumaném případě za následek, že zastavením algoritmu přezkumu u důvodu výluky z restituce nedošlo k posouzení restitučního titulu samotného, včetně jeho zákonných podmínek. Oprávněná osoba může přitom očekávat, že při vzniklé výjimečné kolizi restituční výluky a restitučního titulu jsou pak obecné soudy povinovány respektem k restitučnímu titulu. Splnění cíle a účelu restitučních zákonů vyžaduje, aby všechny orgány veřejné moci vycházely z dané speciální úpravy při posuzování nároků osob, jejichž majetek přešel na stát nebo jiné právnické osoby, a aby v tomto duchu interpretovaly okolnosti, v jejichž důsledku k přechodu majetku došlo. Při aplikaci restitučních zákonů není možno postupovat příliš restriktivně a formalisticky, ale naopak velmi citlivě vždy s ohledem na okolnosti konkrétního případu. Nelze přitom abstrahovat ani od notoricky známého, tzv. třídního přístupu státních orgánů v období totalitního režimu.


II. Skutečnost, že jako záminka nebo jedna ze záminek pro politickou nebo náboženskou perzekuci anebo postup porušující obecně uznávané principy demokratického právního státu nebo lidských práv a svobod, byly použity dekrety prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb., nebrání vydání věci oprávněné osobě podle zákona č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 3918/19, ze dne 21. 12. 2021)

 

 

ÚS: Odpovědnost za zásahy do života vzniklé v trestním řízení

 

Spojují-li obecné soudy odpovědnost státu za újmu způsobenou jednotlivci v trestním řízení striktně s vydáním usnesení o zahájení trestní stíhání, aniž by s ohledem na specifické okolnosti věci zohlednily negativní následky způsobené mu v přípravné fázi trestního řízení, postupují v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod příliš formalisticky a nesouladně se smyslem a účelem odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 1029/21, ze dne 13. 1. 2022)