Pl. ÚS 7/22 – Ústavní soud zamítl návrh skupiny poslanců na zrušení některých částí novely pandemického zákona

Ústavní soud zamítl návrh skupiny poslanců na zrušení některých částí novely pandemického zákona

 

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) zamítlo návrh skupiny poslanců na zrušení § 2 odst. 2 písm. b) a c), písm. d) ve slovech „sportoviště ve vnitřním prostoru stavby, venkovního sportoviště,“, písm. e) a f), písm. k) ve slovech „nebo stanovení podmínek“, písm. m) až v), § 8a, § 10 odst. 1 ve slovech „nebo podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož účelem je likvidace epidemie COVID 19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku“, § 10 odst. 2 písm. f), § 10 odst. 3 a § 11 odst. 3 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii COVID‑19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákona č. 39/2022 Sb.

 

Skupina 57 poslanců, za niž jedná poslanec Radek Vondráček (dále jen „navrhovatelka“), navrhla zrušení některých částí doplněných do tzv. pandemického zákona novelou provedenou zákonem č. 39/2022 Sb. Zejména přitom namítala porušení pravidel zákonodárného procesu – zákon byl schválen ve stavu legislativní nouze, pro který podle ní nebyly splněny podmínky, a v průběhu jeho schvalování došlo k takovým procedurálním vadám, které zakládají jeho protiústavnost. Navrhovatelka se rovněž domáhala zrušení § 8a pandemického zákona, který podle ní porušuje osobní svobodu i svobodu pohybu a pobytu. Dosud zákonná úprava připouštěla, že při nařízení karantény osoby podezřelé z nákazy či izolace nakažené osoby jde o rozhodnutí orgánu veřejné moci (hygieny) plně podléhající správnímu řádu; nyní však pandemický zákon revolučně umožňuje omezit základní lidská práva i prostředkem komunikace na dálku. Konečně rovněž navrhovatelka napadla § 2 odst. 2 písm. b) pandemického zákona, kterým byla zařazena řada nových omezení a povinností pro podnikatele, čímž je podle ní dotčeno i právo na podnikání zaručené čl. 26 Listiny základních práv a svobod.

 

Ústavní soud nejprve zkoumal, zda zde byl legitimní důvod pro vyhlášení stavu legislativní nouze a následné zkrácené projednání zákona č. 39/2022 Sb., který převáží nad zájmem na zachování řádné legislativní procedury.

 

Okolnosti nyní projednávané věci jsou obdobné nikoli však zcela totožné s těmi, jež Ústavní soud posuzoval v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 20/21 (tisková zpráva je dostupná z tohoto linku: https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil jedine-ustanoveni-pandemickeho-zakona-zbytek-obstala a text 59 stránkového nálezu je dostupný z tohoto linku: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/Pl._US_20_21_vcetne_disentu.pdf), v němž shledal legitimní důvod pro zkrácené projednání zákona ve stavu legislativní nouze. Podle Ústavního soudu byl takový důvod dán i v právě projednávané věci.

 

Vláda v době předložení návrhu zákona č. 39/2022 Sb. vycházela z odborných podkladů a veřejně dostupných dat, ze kterých mj. vyplývá, že počty potvrzených případů onemocnění COVID-19 v době projednávání návrhu zákona od 20. 1. 2022 do 18. 2. 2022 rostly, přičemž se stala dominantní varianta viru, jež se přenáší s řádově vyšší účinností než dřívější varianty. Vládou uváděné důvody tedy nejsou fiktivní ani svévolné, opírají se o konkrétní tvrzené okolnosti a jsou přezkoumatelné. Současně z nich vyplývá potřeba bezprostředně reagovat na situaci probíhající pandemie coby objektivní mimořádné okolnosti ohrožující zdraví a život velké části populace, jejíž závažnost lze podřadit pod § 99 odst. 1 Jednacího řádu poslanecké sněmovny i čl. 8 ústavního zákona o bezpečnosti. Účinnost stávajícího pandemického zákona končila dne 28. 2. 2022 a návrh jeho novely byl předložen 20. 1. 2022. Ústavní soud proto shrnuje, že stav legislativní nouze nebyl v tomto případě odůvodněn pouhým nesouhlasem opozice a použit jako nástroj prosazení vůle parlamentní většiny, jehož účelem by bylo obejití řádné zákonodárné procedury a záruk s ní spojených.

 

Ústavní soud se dále zabýval tím, zda jednotlivé namítané a zjištěné deficity legislativního procesu samostatně či ve svém souhrnu dosahují ústavněprávní intenzity. Referenčním kritériem přezkumu bylo především to, zda při projednávání zákona byla materiálně zachována práva parlamentní opozice a jejich členů tak, jak předjímá rozhodovací praxe Ústavního soudu. Ústavní soud přitom dospěl k závěru, že v legislativním procesu jako celku nebyla odpůrcům návrhu zákona č. 39/2022 Sb. zcela odepřena možnost parlamentní diskuze ani právo jednotlivých poslanců jako příslušníků parlamentní opozice se s návrhem seznámit a uplatnit vůči němu svá stanoviska, konkurenční názory a postoje. Zákon byl schvalován po dobu necelých 30 dnů a široká veřejnost se s ním mohla dostatečně seznámit.

 

Po posouzení procesu přijetí napadených ustanovení pandemického zákona jej Ústavní soud věcně přezkoumal a na základě níže vyložených úvah dospěl k závěru, že návrh není v této části důvodný.

 

Podstatnou částí mimořádných opatření podle § 2 pandemického zákona se Ústavní soud již podrobně zabýval ve výše citovaném nálezu sp. zn. Pl. ÚS 20/21. Dospěl přitom k závěru, že napadená ustanovení prizmatem zkoumaných hledisek ústavnosti obstojí. Z tam učiněných závěrů a vymezených východisek vycházel Ústavní soud i v nyní projednávané věci. Samotné napadené ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) pandemického zákona pak Ústavní soud vzhledem ke střetu práva podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost s právem na ochranu zdraví podrobil tzv. testu proporcionality, ve kterém toto ustanovení obstálo. Poskytnutí efektivního protiepidemického nástroje k minimalizaci rizika přenosu nákazy šíření onemocnění COVID-19 v populaci a jejích dopadů na veřejné zdraví prostřednictvím opatření omezujících výkon podnikatelské nebo jiné činnosti na místech, kde dochází k vyšší kumulaci osob v jednom čase, považuje Ústavní soud za legitimní cíl. Předvídat pandemii onemocnění COVID‑19 je vzhledem k její dynamice téměř nemožné. Existuje tudíž zájem na tom, aby byly připraveny všechny dostupné nástroje k nastavení efektivních a cílených protiepidemických opatření. Vzhledem k existenci dostatečných záruk při omezení ústavně zaručených práv a svobod – zejména, jde-li o možnost soudního přezkumu mimořádných opatření – nepovažuje Ústavní soud omezení základních práv a svobod způsobené napadeným ustanovení za neproporcionální.

 

Povinnost fyzických osob podrobit se mimo jiné izolaci či karanténním opatřením (k obsahu těchto pojmů viz § 2 odst. 6 a 7 zákona o ochraně veřejného zdraví) na zákonné úrovni vyplývá z § 64 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví. Napadený § 8a pandemického zákona upravuje postup, jakým způsobem se nařízení izolace nebo karanténního opatření může oznámit, tj. ústně nebo písemně, a to i pomocí prostředků komunikace na dálku (např. SMS či telefonicky). Dopady napadeného ustanovení spočívají především v zásahu do právní jistoty, neboť jeho konstrukce představuje riziko, že nařízení izolace nebo karanténního opatření nebude jeho adresátovi doručeno. Ústavní soud proto i toto ustanovení podrobil tzv. testu proporcionality, ve kterém na jedné straně stojí princip právní jistoty a na druhé straně ochrana zdraví; dospěl přitom k závěru, že ustanovení v něm obstojí. Předmětná právní úprava sleduje legitimní cíl, kterým je včasné a bezformální nařizování karanténních opatření a izolací za účelem zabránění či alespoň zpomalení šíření onemocnění COVID-19 omezením mobility obyvatelstva v rámci ochrany veřejného zdraví. Před přijetím napadeného ustanovení bylo možné nařizovat izolaci či karanténu pouze rozhodnutím podle správního řádu ve správním řízení. Vzhledem k vysokému počtu nařizovaných karantén a izolací, jenž může v době kulminace pandemie dosahovat až tisíců případů denně, a vzhledem k nezbytnosti podrobit se těmto opatřením neprodleně, však tento formalizovaný způsob není fakticky realizovatelný. V poměrech účinného právního řádu si lze obtížně představit jiný k ústavně zaručeným právům a svobodám šetrnější způsob, jakým lze v nezbytném rozsahu bezodkladně a bezformálně nařizovat protiepidemická opatření. Právní úprava pak poskytuje dostatečné záruky při omezení ústavně zaručených práv a svobod jednotlivců, kterými jsou například možnost požádat do tří pracovních dnů orgán ochrany veřejného zdraví o prošetření důvodnosti nařízení karantény či izolace, možnost soudního přezkumu ve správním soudnictví či nárokování způsobené škody po státu podle zákona č. 82/1998 Sb.

 

Ústavní soud jen pro úplnost dodává, že ve vztahu k ostatním napadeným ustanovením neuvedla navrhovatelka vyjma procedurálních námitek žádné obsahové výtky, jde v této části o návrh nezpůsobilý k věcnému projednání.

 

Text 39 stránkového zamítavého nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 13.09. 2022 spisové značky Pl. ÚS 7/22 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2022/Pl._US_7_22_na_web.pdf