Pl. ÚS-st. 56/22 – STANOVISKO pléna Ústavního soudu: porušením ústavních práv obviněného není, je-li na jeho nedůvodné odvolací (resp. dovolací) námitky reagováno toliko v odůvodnění soudního rozhodnutí.

Stanovisko pléna Ústavního soudu: porušením ústavních práv obviněného není, je-li na jeho nedůvodné odvolací (resp. dovolací) námitky reagováno toliko v odůvodnění soudního rozhodnutí

 

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) přijalo dne 10. května 2022 na návrh IV. senátu Ústavního soudu podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, k právnímu názoru vyslovenému v nálezech ze dne 10. 7. 2018 sp. zn. IV. ÚS 1272/18, ze dne 9. 10. 2018 sp. zn. IV. ÚS 597/18 a ze dne 16. 7. 2019 sp. zn. I. ÚS 448/19, toto stanovisko:

 

Porušením čl. 36 odst. 1 a čl. 40 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky není, obsahuje-li oddělitelná část napadeného rozhodnutí odvolacího soudu ve smyslu § 258 odst. 2 trestního řádu či dovolacího soudu ve smyslu § 265k odst. 2 trestního řádu pouze částečně vyhovující výrok (ve výroku o trestu nebo o ochranném opatření, o náhradě škody apod.) a neobsahujeli zvláštní výrok zamítající nebo odmítající odvolání, popř. dovolání, ve zbývající části; podmínkou je, že se v odůvodnění vypořádá se všemi podstatnými námitkami.

 

Jinými slovy, porušením ústavních práv obviněného, popř. jiných osob s oprávněním podat opravný prostředek není, je-li na jeho nedůvodné odvolací (resp. dovolací) námitky reagováno toliko v odůvodnění soudního rozhodnutí. Úroveň ochrany jejich ústavních práv takový postup nesnižuje. Podmínkou však je, že se v odůvodnění soud vypořádá se všemi podstatnými námitkami.

 

Toto stanovisko se vztahuje i na ústavní stížnosti Ústavnímu soudu již podané, o nichž nebylo dosud rozhodnuto.

 

Text 11 stránkového stanoviska pléna Ústavního soudu ČR ze dne 10.05. 2022 spisové značky Pl. ÚS-st. 56/22 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2022/Pl._US_56_22_stanovisko_plena.pdf