Vol 4/2022 – senátní volby v Karlových Varech platí.

Senátní volby v Karlových Varech platí

 

Volební senát Nejvyššího správního soudu dnes usnesením zamítl volební stížnost navrhovatele Ing. Jana Horníka evidovanou pod sp. zn. Vol 4/2022. Navrhovatel kritizoval negativní volební kampaň zaměřenou proti němu při senátních volbách ve volebním obvodu č. 1 v Karlových Varech.

 

Nejvyšší správní soud poukázal na limity své úlohy v soudním přezkumu voleb, jak byly nastaveny judikaturou Ústavního soudu a změnou volebního zákona z roku 2016.

 

V souladu s touto judikaturou mají být tvrzení učiněná ve volební kampani posouzena samotnými voliči, nikoli primárně Nejvyšším správním soudem:

 

„Je třeba vycházet z principu, že rozhodnutí voličů jako suveréna může soudní moc změnit jen ve výjimečných případech, kdy vady volebního procesu prokazatelně způsobily, že by voliči rozhodli jinak a byl by zvolen jiný kandidát (srov. též nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04).“

 

Podstatné bylo, že proti útokům, které byly proti navrhovateli zaměřeny na sociálních sítích i jinde, nabídl sám navrhovatel ve veřejném prostoru svá protitvrzení. Soud proto konstatoval, že jakkoli je možno kampaň vedenou proti navrhovateli skutečně označit za nevybíravou až nevkusnou, z hlediska posouzení důvodnosti návrhu je klíčové, že navrhovatel měl možnost na tvrzení, která proti němu byla v této kampani namířena, zareagovat a vyvrátit je, což také činil (…), a bylo tedy na voličích, nikoli na Nejvyšším správním soudu, aby byli arbitry ve věci přesvědčivosti tvrzení obsažených v negativní kampani proti němu, či naopak tvrzení, jimiž je vyvracel“.

 

Nejvyšší správní soud proto neshledal důvod pro konstatování nezákonnosti senátních voleb v tomto volebním obvodu. Nepřehlédl také, že výsledek v 1. kole senátních voleb v daném volebním obvodě nelze označit za těsný, neboť navrhovatel skončil až čtvrtý, s odstupem  skoro 2 % za druhou postupující kandidátkou.

 

Volební senát Nejvyššího správního soudu tak dnes uzavřel volební agendu týkající se podzimních voleb do Senátu PČR. Soud obdržel celkem 4 volební stížnosti; z nich 1 zamítl a 3 odmítl.

 

Text 6 stránkového zamítavého usnesení Nevyššího soudu ze dne 26.10. 2022 spisové značky Vol 4/2022 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.nssoud.cz/modalni-obsah/rozhodovaci-cinnost/rozhodnuti-357346?cHash=e7aded78c8074835abb497fa313ff1ae