I. ÚS 1343/20 – při řešení otázky věcné projednatelnosti návrhu účastníka na zastavení již skončené exekuce musí obecné soudy následovat ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu ČR.

judikatura

Při řešení otázky věcné projednatelnosti návrhu účastníka na zastavení již skončené exekuce musí obecné soudy následovat ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu   I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Brně, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatelky na soudní ochranu podle článku 36 odst. 1 Listiny základních […]

Read more >

21 Cdo 2063/2020 – přezkum lékařského posudku o způsobilosti k výkonu dosavadní práce / 28 Cdo 3483/2020 – les jako veřejné prostranství ve smyslu § 34 obecního zřízení.

judikatura

Přezkum lékařského posudku o způsobilosti k výkonu dosavadní práce   Na návrh osoby, která je oprávněna k jeho podání, může být příslušným správním orgánem přezkoumán také lékařský posudek, z jehož závěru vyplývá, že posuzovaný zaměstnanec je zdravotně způsobilý k výkonu dosavadní (sjednané) práce. I když návrh na přezkoumání takového lékařského posudku má odkladný účinek, nezakládá […]

Read more >

8 Ao 1/2021 [COVID-19]: Nejvyšší správní soud konstatoval nezákonnost jednoho z opatření Ministerstva zdravotnictví.

judikatura

Nejvyšší správní soud konstatoval nezákonnost jednoho z opatření Ministerstva zdravotnictví   Nejvyšší správní soud dne 14.04. 2021 na návrh Nezávislých Odborů Teva Czech Industries a jedné zaměstnankyně Teva Czech Industries s.r.o. prohlásil, že opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, bylo v rozporu se zákonem. Uvedené opatření ukládalo zaměstnancům, […]

Read more >

23 ICdo 56/2019 – korektiv dobrých mravů a ochrana slabší strany ve vztazích mezi podnikateli / 23 ICdo 56/2019 – vyloučení aplikace právní úpravy adhezních smluv mezi podnikateli.

judikatura

Korektiv dobrých mravů a ochrana slabší strany ve vztazích mezi podnikateli   I. Jsou-li právním jednáním porušeny principy dobrých mravů, uplatní se tento korektiv i ve vztazích mezi podnikateli. Porušení korektivu dobrých mravů má za následek absolutní neplatnost právního jednání. Případný závěr soudu o absolutní neplatnosti ujednání stran pro rozpor s korektivem dobrých mravů je […]

Read more >

27 Cdo 3190/2019 – zánik účasti v bytovém družstvu po převodu družstevního bytu / 23 Cdo 1125/2020 – aktivní věcná legitimace k určení majitele užitného vzoru.

judikatura

Zánik účasti v bytovém družstvu po převodu družstevního bytu   Převod družstevního bytu (odpovídající bytové jednotky), pronajatého členu bytového družstva, do vlastnictví tohoto člena družstva není právní skutečností, s níž zákon spojuje zánik účasti tohoto člena bytového družstva. V důsledku převodu družstevního bytu (odpovídající bytové jednotky) se člen družstva – nájemce bytu – stává vlastníkem […]

Read more >

IV. ÚS 2071/20 – zdravotní komplikace po lékařském zákroku [Nejvyšší soud ČR se musí znovu zabývat dovoláním ženy, která požaduje odškodnění za zdravotní komplikace po lékařském zákroku] – k vymezení předpokladů přípustnosti dovolání v dovolání.

judikatura

Zdravotní komplikace po lékařském zákroku Nejvyšší soud se musí znovu zabývat dovoláním ženy, která požaduje odškodnění za zdravotní komplikace po lékařském zákroku k vymezení předpokladů přípustnosti dovolání v dovolání     IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatelky na […]

Read more >

21 Cdo 1892/2020 – pracovněprávní jednání učiněné odvolaným jednatelem / 26 Cdo 3398/2020 – doručení návrhu na zvýšení nájemného oběma nájemcům (manželům).

judikatura

Pracovněprávní jednání učiněné odvolaným jednatelem   Dojde-li k zániku funkce jednatele společnosti s ručením omezeným, bude jednání této osoby (byť již není jednatelem společnosti) – za předpokladu dobré víry dotčených třetích osob v její zástupčí oprávnění – zavazovat společnost až do doby, kdy tato osoba (bývalý jednatel) bude z obchodního rejstříku vymazána. Nedostatek dobré víry […]

Read more >

[COVID-19]: MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN – mimořádné opatření MZ ze dne 06.04. 2021 (omezení návštěv věznice) / MZDR 14599/021-1/MIN/KAN – mimořádné opatření ze dne 06.04. 2021 (podmínky vycházek v soc. službách).

judikatura

V příloze zasílám na vědomí tato mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR:      čj. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN – mimořádné opatření MZ ze dne 06.04. 2021 (omezení návštěv věznice), a čj. MZDR 14599/021-1/MIN/KAN – mimořádné opatření  ze dne 06.04. 2021 (podmínky vycházek v soc. službách).   účinná ode dne 12.04. 2021.       MZDR-14598-2021-1-MIN-KAN-MO-MZ-z-06.04.-2021-omezeni-navstev-veznice.pdf MZDR-14599-2021-1-MIN-KAN-MO-MZ-z-06.04.-2021-podminky-vychazek-v-soc.-sluzbach.pdf

Read more >

[COVID-19]: MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN – mimořádné opatření MZ ČR ze dne 10.04. 2021 (omezeni obchodu a služeb od 12.04. 2021)

judikatura

V příloze zasílám na vědomí toto mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR:      čj. MZDR 14601/2021-2-/MIN/KAN – mimořádné opatření MZ ČR ze dne 10.04. 2021 (omezeni obchodu a služeb od 12.04. 2021)   účinná ode dne 12.04. 2021.       MZDR-14601-2021-2-MIN-KAN-MO-MZ-CR-z-10.04.-2021-omezeni-obchodu-a-sluzeb-od-12.04.-2021.pdf

Read more >