23 Cdo 2793/2020 – služba tzv. veřejného datového úložiště.

Služba tzv. veřejného datového úložiště

 

Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 31. 8. 2021, spisové značky 23 Cdo 2793/2020, ve složení senátu Pavel Horák – předseda senátu, Pavel Tůma – soudce zpravodaj, Bohumil Dvořák, vyjádřil k aktuální otázce nekalé soutěže při provozování služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytnutých uživatelem na tzv. veřejném datovém úložišti. Nejvyšší soud rozhodoval v řízení, v němž se právnická osoba oprávněná hájit soutěžní zájmy výrobců zvukových a hudebních zvukově obrazových záznamů domáhala svojí žalobou ochrany před obchodním modelem používaným žalovanými (tzv. „hosting providers„) při provozování této služby.

 

Nejvyšší soud dospěl k závěru, jenž lze shrnout takto:

 

Nekalosoutěžní odpovědnost poskytovatele služby tzv. veřejného datového úložiště za určitý hospodářský způsob (obchodní model) jejího poskytování není omezena pravidly tzv. bezpečného přístavu vůči vzniku odpovědnosti za obsah informací uložených na žádost uživatele podle § 5 odst. 1 zákona o některých službách informační společnosti.

 

Vyplácí-li poskytovatel služby tzv. veřejného datového úložiště provozované v podobě, jež umožňuje uživatelům prostřednictvím jimi ukládaných informací v soutěžně významném rozsahu ohrožovat či porušovat práva duševního vlastnictví, těmto uživatelům odměnu, jejíž výše je závislá na počtu či rozsahu stahování jimi uložených datových souborů jinými uživateli, aniž by přiměřeným způsobem ověřil, zda tato odměna není placena v souvislosti s ohrožováním či porušováním práva duševního vlastnictví, dopouští se zásadně nekalé soutěže podle § 2976 odst. 1 o. z.

 

Takto zvolený obchodní model provozování služby tzv. veřejného datového úložiště je zásadně způsobilý vyvolat v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže nemajetkovou újmu spočívající ve ztrátě nebo snížení hospodářského uplatnění soutěžitelů působících na trhu zpřístupňování předmětů duševního vlastnictví a majetkovou újmu v podobě ušlého zisku těchto soutěžitelů.

 

Provozování této služby s využitím elektronického vyhledavače uložených informací nepředstavuje jednání v nekalé soutěži pouze proto, že součástí výsledků vyhledávání může být datový soubor, jehož obsah ohrožuje či porušuje právo duševního vlastnictví, pokud poskytovatel této služby (aktivně) neovlivňuje výsledky vyhledávání nad rámec samotného automatického procesu ani s nimi jinak nenakládá takovým soutěžně významným způsobem, že by tím vstupoval na trh zpřístupňování předmětů duševního vlastnictví.

 

Rozsudek Nejvyššího soudu bylo dne 15. 9. 2021 vyvěšeno na elektronické úřední desce soudu a úřední desce v budově soudu. Dostupné je pod spisovou značkou 23 Cdo 2793/2020. Po uplynutí 15 dnů bude rozhodnutí z úřední desky svěšeno.