4 As 155/2020-42 – určení nadřízeného orgánu povinného subjektu v řízeno o poskytnutí informací / 5 Azs 65/2020-31 – nepřípustnost žádosti o mezinárodní ochranu / 8 As 120/2020-41 [RS-NSS] rozhodnutí o návrhu na ustanovení zástupce asistentem soudce.

Právo na informace: určení nadřízeného orgánu povinného subjektu

[k § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím / k § 69, § 103 odst. 1 písm. d) a § 178 soudního řádu správního]

 

Nelze-li určit nadřízený orgán povinného subjektu (zde: Kancelář prezidenta republiky) podle § 178 správního řádu ve věcech svobodného přístupu k informacím, stává se odvolacím orgánem počínaje 1. 1. 2020 Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 111/2019 Sb.). Pokud krajský soud přehlédne tuto změnu působnosti, která nastala během řízení o žalobě proti rozhodnutí původního odvolacího orgánu, a nadále jedná s původním žalovaným, poruší § 69 s. ř. s. a zatíží řízení vadou, která může mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].

 

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2020, číslo jednací 4 As 155/2020-42)

 

 

Mezinárodní ochrana: nepřípustnost žádosti

[k § 10a odst. 1 písm. c) a § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu]

 

V rozhodnutí o zastavení řízení podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, se správní orgán nezabývá věcnými důvody žádosti o udělení mezinárodní ochrany, nýbrž konkrétním důvodem její nepřípustnosti. Jeli žádost nepřípustná dle § 10a odst. 1 písm. c) zákona o azylu, provede správní orgán pohovor s žadatelem a umožní mu vyjádřit se nejen k udělení mezinárodní ochrany jiným členským státem Evropské unie, ale i k dalším skutečnostem, které charakterizují jeho pobyt a životní podmínky v tomto státě. Neuvede-li žadatel nic konkrétního, není správní orgán povinen – s ohledem na zásadu vzájemné důvěry – zabývat se v odůvodnění rozhodnutí o zastavení řízení tím, jaké jsou v daném členském státě podmínky osob požívajících mezinárodní ochrany, ledaže by o nich existovaly důvodné pochybnosti, které s sebou nesou riziko porušení zákazu nelidského nebo ponižujícího zacházení.

 

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2020, číslo jednací 5 Azs 65/2020-31)

 

 

Řízení před soudem: rozhodnutí o návrhu na ustanovení zástupce asistentem soudce

[k § 35 odst. 10 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního]

 

Vyšší soudní úředník, a tedy i asistent soudce, je v soudním řízení správním vedeném u krajského soudu oprávněn rozhodnout podle § 35 odst. 10 s. ř. s. o návrhu na ustanovení zástupce.

 

(podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2020, číslo jednací 8 As 120/2020-41)