50 A 1/2020-14 [KSHK – PA] – žaloba proti příkazu vydanému na místě / 1 Afs 423/2020-35 – povinnost advokáta podat kontrolní hlášení / 15 A 44/2021-49 – potvrzení nebo změna závazného stanoviska/ 5 As 184/2021-28 – vyjádření k návrhu na předběžné opatření

KS: Žaloba proti příkazu vydanému na místě

 

Žaloba proti příkazu vydanému na místě podle § 91 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, není přípustná.


(pPodle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 20. 1. 2020, číslo jednací 50 A 1/2020-14)

 

 

NSS: Povinnost advokáta podat kontrolní hlášení

 

Povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 30. 6. 2017, není v rozporu s povinností advokáta zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb (§ 21 odst. 1 a 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii).


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2021, číslo jednací 1 Afs 423/2020-35)

 

 

MS: Potvrzení nebo změna závazného stanoviska

 

Po dobu, po kterou příslušný nadřízený správní orgán vyřizuje na vyžádání odvolacího správního orgánu věc spočívající v potvrzení nebo změně závazného stanoviska (§ 149 odst. 7 správního řádu), neběží odvolacímu správnímu orgánu lhůta pro vydání rozhodnutí o odvolání.


(podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2021, číslo jednací 15 A 44/2021-49)

 

 

NSS: Vyjádření k návrhu na předběžné opatření

 

Soud zváží vyžádání vyjádření k návrhu na předběžné opatření od ostatních účastníků nebo třetí osoby v souladu s § 38 odst. 2 s. ř. s. vždy „podle potřeby„, přičemž zohlední individuální okolnosti věci a její povahu, včetně rizika zmaření účinků sledovaných nařízením předběžného opatření. Pokud předběžné opatření nařídit nelze, neboť zadavatel veřejné zakázky poté, co si soud vyžádal jeho vyjádření, již smlouvu na danou zakázku uzavřel, nemůže mu za to soud uložit pořádkovou pokutu podle § 44 odst. 1 s. ř. s.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2021, číslo jednací 5 As 184/2021-28)