6 Ads 138/2022-37 – dohoda o splatnosti mzdy za práci přesčas / 6 As 101/2022-32 – nepravdivé obvinění jiného z přestupku / 6 Ads 77/2022-42 – náhrada nákladů na zdravotní péči v zahraničí / 10 As 410/2021-37 – porušení zákazu nekalých obchodních praktik.

NSS: Dohoda o splatnosti mzdy za práci přesčas

 

Zaměstnavatel, který se zaměstnancem dohodne splatnost mzdy za práci přesčas později, než stanoví § 141 odst. 1 zákoníku práce, za měsíc, v němž má zaměstnanec čerpat náhradní volno za práci přesčas, se nedopouští přestupku dle § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, neboť zákoník práce takovou odchylnou dohodu o splatnosti mzdy za práci přesčas nezakazuje.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2022, číslo jednací 6 Ads 138/2022-37)

 

 

NSS: Nepravdivé obvinění jiného z přestupku

 

U přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 2. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, spočívajícího v nepravdivém obvinění jiného z přestupku se při posuzování viny nestačí zabývat pouze otázkou, zda osoba, kterou pachatel obvinil, skutečně spáchala přestupek, případně zda za něj byla odsouzena. Je nutné zároveň prokázat, že si pachatel byl vědom, že jinou osobu obviňuje nepravdivě.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 9. 2022, číslo jednací 6 As 101/2022-32)

 

 

NSS: Náhrada nákladů na zdravotní péči v zahraničí

 

Žádost o náhradu nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během pobytu pojištěnce v cizině (§ 14 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), je oprávněn podat pouze pojištěnec, nikoli jiná pojišťovna, která měla s pojištěncem sjednáno cestovní pojištění. Její žádost je proto zjevně právně nepřípustná a řízení o ní je třeba podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavit.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 8. 2022, číslo jednací 6 Ads 77/2022-42)

 

 

NSS: Porušení zákazu nekalých obchodních praktik

 

Skutková podstata přestupku porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je formulována abstraktně, dává proto větší prostor pro zkoumání materiální stránky přestupku (tj. společenské škodlivosti jednání podle § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) než jiné, konkrétně formulované skutkové podstaty.

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2022, číslo jednací 10 As 410/2021-37)