I.ÚS 1706/23 – odměna nesprávně ustanoveného obhájce / II.ÚS 3204/22 – odměna advokáta za výkon funkce ustanoveného opatrovníka / II.ÚS 1455/23 – odkaz na nespecifikovaná rozhodnutí Ústavního soudu.

ÚS: Odměna nesprávně ustanoveného obhájce

 

Obecné soudy nemají pravomoc podle § 33 odst. 2 trestního řádu rozhodnout, že odsouzený má nárok na bezplatnou obhajobu a v návaznosti na to ustanovit obhájce ex offo odsouzenému k podání ústavní stížnosti, neboť řízení před Ústavním soudem není pokračováním trestního řízení a stěžovatel v něm nemá postavení obviněného, resp. odsouzeného. Ustanovil-li přesto nalézací soud, i když k tomu neměl pravomoc, odsouzenému obhájce za účelem podání ústavní stížnosti, v zásadě nemá ustanovený obhájce jinou možnost, než ustanovení přijmout, protože obhájce ex offo je v pozici určené soudem a má jen velmi omezené možnosti tuto práci odmítnou; trestní řád již vůbec nepočítá s možností, že by obhájce mohl ustanovení odmítnout z důvodu nesprávného postupu soudu. Přitom obhájce je v závislém postavení nejen na soudu, který ho ustanoví, ale i na klientovi, jehož instrukcemi se při poskytování právních služeb v mezích zákona musí řídit. Poskytl-li takto ustanovený obhájce prokazatelně odsouzenému potřebnou právní pomoc za účelem podání ústavní stížnosti, náleží mu přiznání odměny a náhrady hotových výdajů podle advokátního tarifu, resp. nemůže mu být odepřena odměna za vykonanou práci. Stát uhrazením odměny a náhrady hotových výdajů obhájce umožňuje odsouzenému realizovat jeho ústavně zaručené právo na právní pomoc. Nepřizná-li v takovém případě obecný soud ustanovenému obhájci odměnu a náhradu hotových výdajů s odůvodněním, že rozhodnutí o bezplatné obhajobě a opatření o ustanovení obhájce byla vydána nedůvodně, resp. byla nadbytečná, poruší tím ústavně zaručená základní práva obhájce na spravedlivou odměnu za práci podle čl. 28 Listiny základních práv a svobod a na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 1706/23, ze dne 19. 9. 2023)

 

 

ÚS: Odměna advokáta za výkon funkce ustanoveného opatrovníka

 

Není rozumného důvodu, aby advokát poskytující právní službu v pozici opatrovníka ustanoveného soudem, byl ohodnocen odlišně od advokáta, který poskytuje totožnou právní službu na základě plné moci v pozici zmocněnce. Advokát zde není honorován za to, jakým způsobem byl ustanoven do funkce, tj. zda rozhodnutím soudu nebo na základě plné moci, ale za to, jakou činnost vykonává.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 3204/22, ze dne 8. 9. 2023)

 

 

ÚS: Odkaz na nespecifikovaná rozhodnutí Ústavního soudu

 

Jestliže obecný soud opírá nosné důvody svého rozhodnutí o judikaturu Ústavního (ale i kteréhokoliv jiného) soudu, nepostačí na ni v odůvodnění odkázat v obecné rovině, tj. bez jakékoliv identifikace konkrétních rozhodnutí. Obecný soud je vždy povinen jím využitou judikaturu plnohodnotně citovat a alespoň ve stručnosti vysvětlit, jakým způsobem dopadá na projednávaný případ.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 1455/23, ze dne 13. 9. 2023)