I.ÚS 785/23 – odvolání proti usnesení exekučního soudu o námitkách.

ÚS: Odvolání proti usnesení exekučního soudu o námitkách

 

Výklad § 88 odst. 4 exekučního řádu [„Rozhodnutí soudu o námitkách se doručí oprávněnému, povinnému a exekutorovi. Proti rozhodnutí soudu o námitkách není přípustný opravný prostředek.“], který zakládá přípustnost odvolání směřujícího proti usnesení exekučního soudu o námitkách tehdy, nedochází-li k věcnému přezkumu těchto námitek, ale k jejich odmítnutí z procesních důvodů, je jednou z relevantních možností interpretace § 88 odst. 4 exekučního řádu, nikoli výkladovým excesem.


Zvolil-li soud z několika výkladových možností ustanovení § 88 odst. 4 exekučního řádu výklad, který právo na přístup k soudu vylučuje, namísto existující možnosti jeho připuštění, porušil tím právo účastníka na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 785/23, ze dne 9. 8. 2023)