Pl. ÚS-st. 54/21 (STANOVISKO PLÉNA ÚS ČR) a II. ÚS 1778/21 – rozhodnutím soudu lze rozdělit pozemek pro účely převodu náhradního pozemku na oprávněnou osobu podle zákona o půdě.

Rozhodnutím soudu lze rozdělit pozemek pro účely převodu náhradního pozemku na oprávněnou osobu podle zákona o půdě

 

Ústavní soud ve svém nálezu spisové značky II. ÚS 1778/21 ze dne 25. října 2021 na základě stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 12. října 2021 spisové značky Pl. ÚS-st. 54/21 překonal právní názor vyjádřený v nálezu sp. zn. III. ÚS 3804/19 ze dne 5. 1. 2021 a dospěl k tomuto závěru: 

 

Ø     Rozhodnouli obecné soudy v řízení o nahrazení projevu vůle povinné osoby k bezúplatnému převodu náhradního pozemku na oprávněnou osobu podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákona o půdě) na základě k rozsudku přiloženého geometrického plánu, nepostupují ultra vires, nýbrž poskytují ochranu právu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

 

Ke stanovisku uplatnili odlišné stanovisko soudci Jaroslav Fenyk, Josef Fiala, Vladimír Sládeček a Radovan Suchánek.

 

Text 13 stránkového stanoviska Ústavního soudu spisové značky Pl. ÚS-st. 54/21 včetně disentu je dostupný z níže uvedeného linku: 

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/Pl._US_-st._54_21.pdf

 

 

Text 7 stránkového zamítavého nálezu Ústavního soudu spisové značky II. ÚS 1778/21 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/II._US_1778_21_na_web.pdf