10 As 214/2022-44 – nabídka zboží v internetovém obchodu (e-shopu) / 2 Afs 395/2020-55 – struktura datové zprávy obsahující kontrolní hlášení / 6 As 392/2021-40 – přezkum souhlasu vydaného stavebním úřadem.

NSS: Nabídka zboží v internetovém obchodu (e-shopu)

 

I. Nabídka zboží v internetovém obchodu (e-shopu) je nabídkou ke koupi podle § 2 odst. 1 písm. q) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Aby se provozovatel internetového obchodu (prodávající), který činí nabídku ke koupi, nedopustil klamavého opomenutí podle § 5a odst. 1 a 2 téhož zákona, musí spotřebitelům sdělit podstatné informace vymezené v § 5a odst. 3 téhož zákona.

II. Zpoplatnění určitých způsobů platby (např. platby na dobírku) v internetovém obchodu (e-shopu) je ujednáním o platebních podmínkách podle § 5a odst. 3 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Rozhodnutím ohledně koupě podle § 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, není jen konečné rozhodnutí spotřebitele, zda zakoupí určité zboží nebo službu, ale jakékoliv rozhodnutí, které s prvně jmenovaným rozhodnutím přímo souvisí, včetně rozhodnutí spotřebitele, že vloží zboží do virtuálního nákupního košíku v internetovém obchodu (e-shopu).

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2023, číslo jednací 10 As 214/2022-44)

 

 

NSS: Struktura datové zprávy obsahující kontrolní hlášení

 

I. Struktura datové zprávy obsahující kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je uspořádání obsahu, tedy údajů, které je plátce povinen sdělit. Pravidla určující strukturu mají zajistit vnitřní členění datové zprávy tak, aby byla technickými prostředky správce daně automatizovaně zpracovatelná. Nedodržení pravidla pro způsob vyplnění některé položky není chybou obsahu, ale struktury.


II. Zasahujíli pravidla určující povinnou strukturu elektronického formuláře ke kontrolnímu hlášení do jeho obsahu, musí být stanovena formou právního předpisu. Tento právní předpis může být vydán jedině orgánem, který k tomu byl zákonem zmocněn, a musí být publikován ve Sbírce zákonů. Pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘD24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, ze dne 16. 12. 2015, účinný od 1. 1. 2016, tyto požadavky nesplňoval, a proto nedodržení pravidel v něm obsažených nemohlo učinit podání neúčinným.

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2023, číslo jednací 2 Afs 395/2020-55)

 

 

NSS: Přezkum souhlasu vydaného stavebním úřadem

 

Na zahájení přezkumného řízení, jehož předmětem je souhlas vydávaný stavebním úřadem podle § 96, § 106, § 122, § 127 a § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, se vztahuje pouze objektivní lhůta 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Dvouměsíční subjektivní lhůta podle § 96 odst. 1 správního řádu se neuplatní. V objektivní lhůtě 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků, lze vydat i rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 správního řádu.

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2023, číslo jednací 6 As 392/2021-40)