III.ÚS 2606/23 – náležité odůvodnění vydání předběžného opatření / II.ÚS 2457/23 – nepřiznání bezplatné obhajoby nemajetnému obviněnému / III.ÚS 1723/23 – doručení doplňujícího odůvodnění blanketní stížnosti.

ÚS: Náležité odůvodnění vydání předběžného opatření

 

Pokud obecný soud neprokáže podmínku naléhavosti pro možnost vydání předběžného opatření, kterým měla být upravena péče o nezletilé, a postupuje v rozporu s požadavky § 75c občanského soudního řádu, porušuje právo účastníků řízení na řádný proces.


V naléhavé situaci při nařízení předběžného opatření mohou být ospravedlnitelné nižší nároky kladené na kvalitu odůvodnění rozhodnutí a komplexity posouzení, o něž se rozhodnutí opírá, ale alespoň základní úvahy, které obecný soud k nařízení předběžného opatření vedly, musí být uvedeny vždy.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky III.ÚS 2606/23, ze dne 13. 3. 2024)

 

 

ÚS: Nepřiznání bezplatné obhajoby nemajetnému obviněnému

 

Obecné soudy jsou oprávněny nepřiznat bezplatnou obhajobu (§ 33 odst. 2 trestního řádu) i nemajetnému obviněnému, pokud je ten schopen si za rozumných podmínek opatřit peníze na úhradu obhájce od osob jemu blízkých. Obecné soudy jsou však v těchto případech povinny proporcionálně zohlednit všechny pro rozhodnutí důležité faktory (vymezení blízkých osob a jejich vztah k obviněnému, majetkové poměry blízkých osob, kontext majetkových vazeb mezi obviněným a blízkými osobami) tak, aby nepoškodily nejen právo obviněného na (bezplatnou) obhajobu, ale ani excesivně nezasáhly do vlastnických práv obviněnému blízkých osob.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 2457/23, ze dne 13. 3. 2024)

 

 

ÚS: Doručení doplňujícího odůvodnění blanketní stížnosti

 

Rozhoduje-li soud o stížnosti odsouzené osoby proti usnesení o přiznání náhrady nákladů poškozenému, musí dát poškozenému možnost se k odůvodnění stížnosti vyjádřit, nerozhodne-li se jí zcela zamítnout či odmítnout.

 

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky III.ÚS 1723/23, ze dne 13. 3. 2024)